Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds
Adviseur-Het-Nederlandse-Pensioenfonds

Wij bundelen
de krachten met
Nederlandse werkgevers en
hun fondsen

Het Nederlandse Pensioenfonds is het enige 100% onafhankelijke algemeen pensioenfonds. Onze missie is het realiseren van het pensioen dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, tegen lage kosten en op een veilige, verantwoorde en duurzame wijze. We doen dit vanuit een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, met een betrokken bestuur en deskundige medewerkers. 

Wij hechten aan een goed geregeld pensioen voor iedereen en het zorgvuldig en risicobewust omgaan met andermans geld. Wij geloven dat er ruimte moet zijn voor eigen keuzes en hebben de overtuiging dat de positie van een onafhankelijke stichting leidt tot besluiten en afwegingen die het meest in het belang van de deelnemers zijn. 

We bieden zekerheid door krachten te bundelen. Het belang van onze deelnemers is wat ons drijft. Bij ons is er geen commerciële prikkel of externe druk om veranderingen door te voeren die niet in het voordeel van de deelnemer zijn. Daarom geloven wij in de kracht van het onafhankelijk collectief. In de meerwaarde van onafhankelijkheid.

Meer over ons

Meestgestelde vragen
van werknemers

Op deze kringpagina vindt u onder de tegel Documenten het pensioenreglement en het Pensioen 123. Mocht u andere informatie willen ontvangen zoals bijvoorbeeld het herstelplan, de uitvoeringsovereenkomst, het beleggingsbeleid of het financieel crisisplan, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

0523 – 20 82 53 of hnpf-pkxerox@dion.nl

Er is een vacature namens de gepensioneerden in het belanghebbendenorgaan (BO) van Pensioenkring PepsiCo van HNPF. Er zijn twee kandidaten.

HNPF
Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is een algemeen pensioenfonds (APF) dat de pensioenregelingen uitvoert voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Het fonds maakt hiervoor gebruik van een aantal kringen. De uitvoering van de pensioenregeling is door SPPN i.l. overgedragen aan HNPF in een eigen pensioenkring PepsiCo. Dat geldt ook voor de opgebouwde pensioenen. Pensioenkring PepsiCo is op 1 januari 2024 gestart.

Pensioenkring PepsiCo heeft een eigen pensioenregeling, eigen beleggingen, een eigen dekkingsgraad en inspraak via een eigen belanghebbendenorgaan (BO).

Waarom een belanghebbendenorgaan (BO)?
Het bestuur van HNPF bepaalt hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd en stelt het beleid vast. Het belanghebbendenorgaan (BO) beschikt over adviesrechten en bepaalde goedkeuringsrechten (onder andere ten aanzien van het strategische beleggingsbeleid en het toeslagen- en kortingsbeleid van Pensioenkring PepisCo). Dit wil zeggen dat het bestuur van HNPF voor bepaalde besluiten de goedkeuring of het advies van het belanghebbendenorgaan nodig heeft. Het belanghebbendenorgaan bepaalt op die manier mede het beleid. Daarom worden kandidaatleden van het belanghebbendenorgaan door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Door het nieuwe pensioenstelsel gaat er de komende jaren veel veranderen. Het belanghebbendenorgaan heeft bij de overgang naar het nieuwe stelsel ook goedkeurings- en/of adviesrechten. Zie Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor jou? – Het Nederlandse Pensioenfonds (hnpf.nl)

Belanghebbendenorgaan
Dit belanghebbendenorgaan bestaat uit 6 personen die belangen hebben bij het fonds:
• 3 personen namens de werkgever
• 2 personen namens de deelnemers
• 1 persoon namens de pensioengerechtigden.

De 3 leden namens de werkgever worden voorgedragen door werkgever PepsiCo. De leden namens de deelnemers en de pensioengerechtigden worden voorgedragen door hun achterban.

Ondanks dat de leden worden voorgedragen door een bepaalde achterban, dienen zij de belangen van alle belanghebbenden van Pensioenkring PepsiCo te behartigen!

Inmiddels zijn er 5 personen beschikbaar om namens de verschillende geledingen plaats te nemen in het belanghebbendenorgaan van Pensioenkring PepsiCo. De werkgever heeft 2 personen voorgedragen en zal nog een vacature vervullen. Onder de leden van het belanghebbendenorgaan zijn ook (voormalige) bestuursleden uit het bestuur van SPPN i.l., zodat kennis en kunde behouden blijven.

De samenstelling van het belanghebbendenorgaan is:
• Namens werkgever: Floor Wijgergangs en Jeroen de Bruijn
• Namens deelnemers: Willem Kuzee en Willem de Bruin
• Namens pensioengerechtigden: Dolf Wentrup

Stemmen door gepensioneerden
SPPN heeft in december 2023 een oproep gedaan middels de nieuwsbrief. Op basis hiervan zijn er 2 kandidaten, Dolf Wentrup en Gert Bunschoten. Alle gepensioneerden hebben een oproep gekregen om te stemmen. HNPF ziet samen met een onafhankelijke partij erop toe dat de verkiezing eerlijk en anoniem verloopt.

Aan alle gepensioneerden is op 11 april een stemformulier verzonden. Hiermee kunnen zij inloggen op een speciale site om te stemmen. Beide kandidaten stellen zich daar voor. De gepensioneerden kunnen uiterlijk stemmen tot 28 april 2024.  Op 15 mei wordt op deze site de uitkomst bekend gemaakt.

I.v.m. de overgang van SPPN naar HNPF is uw UPO 2023 niet meer beschikbaar op de website van SPPN. Mocht u uw factor A nodig hebben voor uw belastingaangifte over 2023 dan kunt u dit opvragen:

Bel daarvoor: 0523 – 208 252
of stuur een email naar: hnpf-pkpepsico@dion.nl

De factor A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen je in dat jaar hebt opgebouwd. Alleen als je een lijfrenteregeling hebt en spaart voor extra pensioen heb je de factor A nodig. Met de factor A kun je uitrekenen of je een deel van je ingelegde premie of eenmalige stortingen kunt aftrekken van je belastbare inkomen in een jaar. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je een tekort aan pensioenopbouw hebt. Dit heet ook wel jaarruimte.

Kijk voor de berekening van je jaarruimte op belastingdienst.nl

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan en uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast.

Hoorrecht gepensioneerden en gewezen deelnemers
Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling. 

Stem laten horen
Ben je gepensioneerd of gewezen deelnemer en wil je je stem laten horen?
Kijk dan op de pagina van jouw vereniging en meld je aan als lid:
● Voor Pensioenkring Arcadis en de Vereniging Gepensioneerden Arcadis
Ga naar de website van de Vereniging Gepensioneerden Arcadis hier voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@vga-arcadis.nl
● Voor Pensioenkring Randstad Groep en de Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep Nederland
Ga naar de website van de Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@vgrgn.nl.
● Voor oud-medewerkers van DAS Rechtsbijstand is er een Vereniging van Gepensioneerden DAS
Ga naar de website van de Vereniging van Gepensioneerden DAS voor meer informatie of stuur een
e-mail naar info@vvgd.nl

Zelf een vereniging oprichten?
Er gelden voorwaarden voor verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht. Voorwaarden aan verenigingen Verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht, moeten aan bepaalde eisen voldoen:

 • Het moeten verenigingen zijn met een volledige rechtsbevoegdheid.
 • In de statuten moet staan dat de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers worden behartigd.
 • Minimaal 10% van alle gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds moeten lid zijn.

In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zijn de indexatieregels tijdelijk versoepeld.

Klik op de kringpagina van Collectiviteitkring 1, Pensioenkring Arcadis, Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Randstad Groep en Pensioenkring Sweco voor informatie over de toeslagverlening.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van de collectiviteitkring. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Volgens de wet moeten pensioenfondsen echter ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene klappen kunnen opvangen.

De minimale dekkingsgraad bedraagt 105%. Daarnaast geldt er een vereiste dekkingsgraad van ongeveer 120%. Bij dit niveau wordt het fonds in staat geacht om grote schokken op de financiële markten te kunnen opvangen. Ligt de dekkingsgraad onder dit niveau, dan geldt een herstelplan.

In het herstelplan wordt beoordeeld of de dekkingsgraad naar verwachting zelfstandig (door o.a. rendement) binnen 10 jaar stijgt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Lukt dat niet, dan kunnen we verschillende maatregelen nemen om de financiële positie te versterken. We hebben de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat dan de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of in een uiterst geval de opgebouwde pensioenen verlagen.

Naast je pensioen en je AOW kun je ook zelf een aanvullend inkomen regelen. Denk aan spaargeld of een lijfrente. Neem contact op met een financieel adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Pensioendocumenten staan overzichtelijk voor je op een rijtje in Mijn pensioen, onder Berichten. Bijvoorbeeld je reglement en alle berichten die je van ons ontvangt. Als er een nieuw document voor je klaar staat, krijgt je daar altijd bericht van.

AOW krijg je vanaf de dag waarop je je AOW-leeftijd bereikt. Dat is niet voor iedereen gelijk. Je AOW-leeftijd hangt namelijk af van je geboortedatum. Op www.svb.nl/aowleeftijd kun je berekenen op welke datum je AOW krijgt.

Als je ziek bent, betaalt je werkgever je salaris door. Hij betaalt ook de premie voor je pensioen. Ben je na twee jaar nog steeds ziek en oordeelt UWV dat je voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent? Dan betaalt Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) de opbouw van je pensioen. Hoeveel we betalen is afhankelijk van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Mogelijk is er door je werkgever ook een arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. Je ontvangt dan van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) of van een andere pensioenuitvoerder een aanvulling op je WIA uitkering. Kijk op je Uniform Pensioenoverzicht of in Pensioen 1-2-3 op Mijn pensioen of dit bij jou bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) van toepassing is.

Ben je arbeidsongeschikt? Neem dan contact met ons op.

Ben je ziek op de einddatum van je contract? Neem dan contact met ons op. Mogelijk betalen wij dan (een deel van) de opbouw van je pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) door.

Je werkgever kan bepalen dat je vóór een bepaalde leeftijd nog geen ouderdomspensioen opbouwt. Je bent in dat geval een zogenoemde aspirant deelnemer. In het Pensioenreglement lees je welke ingangsdatum geldt voor de opbouw van ouderdomspensioen. Het pensioenreglement vind je onder Berichten in Mijn pensioen, je online portaal. Ben je jonger dan 15 jaar? Dan bouw je nooit ouderdomspensioen op.

Partnerpensioen
Je ex-partner heeft mogelijk recht op een partnerpensioen van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). We noemen dat een ‘bijzonder partnerpensioen’. Of je ex-partner recht heeft op een bijzonder partnerpensioen hangt af van de pensioenregeling van je werkgever. In Pensioen 1-2-3 in Mijn Pensioen lees je onder Scheiden wat er voor je ex-partner geregeld is. Heeft je ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen? Dan kunnen jullie ook samen afspreken dat je ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen.

Ouderdomspensioen
Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap eindigt, heeft je ex-partner recht op een deel van je ouderdomspensioen. Dit heet ‘pensioenverevening’. Het gaat standaard om de helft van het pensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Jullie kunnen echter ook andere afspraken maken over de verdeling van je ouderdomspensioen. Je ex-partner ontvangt dan meer, minder of helemaal geen ouderdomspensioen.

Wij ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen automatisch bericht dat je huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd. Daarna vragen we je aan ons door te geven welke keuzes jij en je ex-partner maken voor het ouderdomspensioen. We vragen je daarvoor een aantal documenten aan ons op te sturen. Jullie hebben twee jaar de tijd om jullie keuzes aan ons door te geven. Als de melding na twee jaar binnenkomt, heeft je ex-partner nog steeds recht op pensioenverevening. Je moet de betaling daarvan dan alleen zelf regelen met je ex-partner.

Je ex-partner waarmee je samenwoonde heeft volgens de wet geen recht op en deel van je opgebouwde ouderdomspensioen. Maar jullie kunnen er samen wel voor kiezen om het opgebouwde ouderdomspensioen te verdelen volgens de regels die gelden voor gehuwden en geregistreerde partners.

Als je gezamenlijke huishouding eindigt, heeft je ex-partner geen recht op een deel van je ouderdomspensioen. Mogelijk heeft je partner wel recht op een deel van je partnerpensioen.

Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap eindigt, heeft je ex-partner recht op een deel van je ouderdomspensioen. Dit heet ‘pensioenverevening’. Het gaat standaard om de helft van het pensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Jullie kunnen echter ook andere afspraken maken over de verdeling van je ouderdomspensioen. Je ex-partner ontvangt dan meer, minder of helemaal geen ouderdomspensioen.

Wij ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen automatisch bericht dat je huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd. Daarna vragen we je aan ons door te geven welke keuzes jij en je ex-partner maken voor het ouderdomspensioen. We vragen je daarvoor een aantal documenten aan ons op te sturen. Jullie hebben twee jaar de tijd om jullie keuzes aan ons door te geven. Als de melding na twee jaar binnenkomt, heeft je ex-partner nog steeds recht op pensioenverevening. Je moet de betaling daarvan dan alleen zelf regelen met je ex-partner.

Ga je scheiden of eindigt je geregistreerd partnerschap? Dan hoef je dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dat namelijk automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Je krijgt daarna bericht van ons over wat dat voor jou en je partner betekent. Woonde je samen en is dat gestopt? Dan moet je ons dat wel laten weten. Dat krijgen we namelijk niet automatisch door.

Je kunt het doorgeven via de mail: service@hetnederlandsepensioenfonds.nl of telefonisch via 06 53 47 73 44. Lees hier verder over de gevolgen van een scheiding voor je pensioen. Je kunt ook kijken op de website van Wijzer in Geldzaken op welke pensioenzaken je moet letten.

Bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) kun je niet zelf doorsparen voor je pensioen. Je kunt wel zelf een aanvullend inkomen regelen. Denk aan spaargeld of een lijfrente. Neem contact op met een financieel adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Als je stopt met werken bij je huidige werkgever, stopt je deelname aan het ANW Pensioen. Dat betekent dat je partner geen aanvullende uitkering ontvangt als je overlijdt. Krijg je meteen na je ontslag een werkloosheidsuitkering van de overheid? Dan heeft je partner toch recht op een ANW pensioen als je overlijdt gedurende de periode dat je de werkloosheidsuitkering ontvangt.

Als je stopt met werken bij je huidige werkgever, heeft dat ook gevolgen voor het pensioen dat je nabestaanden ontvangen als je overlijdt. Wat er precies voor hen geregeld is, hangt af van het type pensioenregeling dat je werkgever met ons heeft afgesloten.

Er zijn drie mogelijkheden: In de regeling is afgesproken dat je nabestaanden een partner- en of wezenpensioen ontvangen als je overlijdt en niet meer in dienst bent. In het Uniform Pensioenoverzicht Einde deelneming zie je hoe hoog dit pensioen is. In de regeling is afgesproken dat je nabestaanden geen partner- en of wezenpensioen ontvangen als je overlijdt en niet meer in dienst bent.

Wil je wel een uitkering voor je partner als je overlijdt?

Dan kun je ervoor kiezen om een deel van je eigen pensioen uit te ruilen voor een uitkering aan je partner. Neem daarvoor contact met mij op. Je ontvangt dan van mij een persoonlijk voorstel.

Word je ontslagen en krijg je meteen na je ontslag een werkloosheidsuitkering van de overheid?

Dan heeft je partner toch recht op een partnerpensioen als je overlijdt gedurende de periode dat je de werkloosheidsuitkering ontvangt. Deze uitkering is lager dan wanneer je op het moment van overlijden nog in dienst was geweest. In de regeling is afgesproken dat je nabestaanden nooit een partner- en of wezenpensioen ontvangen als je overlijdt.

Wil je wel een uitkering voor je partner als je overlijdt?

Dan kun je ervoor kiezen om een deel van je eigen pensioen uit te ruilen voor een uitkering aan je partner. Neem daarvoor contact met mij op. Je ontvangt dan van mij een voorstel op maat.

Als je stopt met werken bij je huidige werkgever stopt ook je pensioenopbouw. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd blijft bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gewoon staan. Als je met pensioen gaat, ontvang je van ons een ouderdomspensioen. Als je bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen aan de pensioenregeling, kun je je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

Als je ziek bent, betaalt je werkgever je salaris door. Hij betaalt ook de premie voor je pensioen. Ben je na twee jaar nog steeds ziek en oordeelt UWV dat je voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent? Dan betaalt Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) de opbouw van je pensioen. Hoeveel we betalen is afhankelijk van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Als je arbeidsongeschikt raakt, heeft dat veel gevolgen. Ook voor je pensioen. Vanaf het moment dat UWV verklaart dat je voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent, betalen wij (een deel van) van de opbouw van je pensioen. Hoeveel wij precies betalen, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent. We betalen voor de opbouw zolang je voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent.

Mogelijk is er door je werkgever ook een arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. Je ontvangt dan van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) of een andere pensioenuitvoerder een aanvulling op je WIA uitkering. Kijk op je pensioenoverzicht of in Pensioen 1-2-3 op ‘Mijn pensioen‘ of dit bij jou van toepassing is. Ben je arbeidsongeschikt? Neem dan contact met ons op. Ben je ziek op de einddatum van je contract? Neem dan contact met ons op. Mogelijk betalen wij dan (een deel van) de opbouw van je pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) door.

De hoogte van je opgebouwde pensioen staat niet vast. Hoe hoog je uiteindelijke pensioen wordt is afhankelijk van je pensioengevend salaris en het aantal jaren dat je deelneemt aan de pensioenregeling. Daarnaast streeft Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) ernaar de pensioenen elk jaar met de prijzen mee te laten groeien. Of dit lukt is afhankelijk van de financiële situatie van de pensioenkring. In uitzonderlijke gevallen kan Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) besluiten je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. Meer informatie over de hoogte van je pensioen vind je in Mijn pensioen onder Pensioen en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Veel wijzigingen krijgen wij automatisch door vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). Denk aan een huwelijk of scheiding of een nieuw adres in Nederland. We horen het wel graag van je als je:

 • bent gaan samenwonen;
 • je gezamenlijke huishouding is beëindigd;
 • verhuist in of naar het buitenland;
 • een nieuw rekeningnummer, e-mailadres of telefoonnummer hebt.

Je kunt de wijziging doorgeven door in te loggen via de Mijn Pensioen pagina.

Standaard communiceren wij online via e-mail. In veel gevallen zullen we verwijzen naar een bericht dat in Mijn pensioen voor je klaar staat. Dan is het gemakkelijk dat je direct kunt doorklikken naar Mijn pensioen, kunt inloggen en direct het bericht leest. Wil je liever informatie op papier ontvangen? Dan kun je dat in Mijn pensioen aan ons doorgeven, via Instellingen.

Voor het pensioen dat je opbouwt bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) beschikbaar. Als het UPO voor je klaar staat in ‘Mijn pensioen‘ krijg je daar automatisch bericht van. Heb je bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd? Op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je een totaaloverzicht van wat je hebt opgebouwd. Ook de gegevens over je AOW vind je daar.

Je vindt Pensioen 1-2-3 in Mijn pensioen. In Pensioen 1-2-3 staat in gemakkelijke taal wat je werkgever voor je pensioen heeft geregeld. En wat de gevolgen zijn als er iets verandert in je persoonlijke situatie of je werk.

Je vindt je pensioenreglement in Mijn pensioen, onder Laag 3 van de Pensioen 1-2-3. Het reglement bestaat bij Collectiviteitkring 1 uit twee delen: een algemeen deel en een specifiek deel. Voor de andere pensioenkringen is er 1 reglement. In het reglement staat wat je werkgever heeft geregeld voor je pensioen. Omdat het reglement soms in moeilijke taal is geschreven, kun je ook Pensioen 1-2-3 bekijken.

Wij moeten altijd belasting (loonheffing) inhouden op je maandelijkse pensioenuitkering. Hoeveel belasting dat is, hangt af van de hoogte van je pensioen. De loonheffing bestaat uit loonbelasting, premies voor de volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze belastingen houden wij in op jouw pensioen. Je ontvangt het nettobedrag op je bankrekening. Bij je belastingaangifte geef je op hoeveel pensioen je bruto hebt ontvangen. Afhankelijk van je andere inkomsten in dat jaar moet je misschien belasting bijbetalen of krijg je geld terug.

Op de website van de belastingdienst vind je alle wijzigingen.

Je ontvangt altijd in de maand januari van ieder jaar een uitkeringsspecificatie. In andere maanden ontvang je alleen een uitkeringsspecificatie als jouw netto pensioenuitkering meer dan € 0,05 afwijkt van jouw netto pensioenuitkering in de voorafgaande maand.

Neem voor een antwoord op deze vraag contact met ons op.

Neem voor een antwoord op deze vraag contact met ons op.

Het vermogen van iedere kring van het Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) wordt beheerd volgens het beleggingsbeleid dat is vastgesteld door het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) in samenspraak met het belanghebbendenorgaan van de specifieke collectiviteitkring.

Het beleggingsproces bestaat uit drie stappen: 1. strategisch beleggingsbeleid, 2. portefeuilleconstructie en 3. portefeuillemanagement.

Het beleggingsbeleid van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is gebaseerd op bepaalde beleggingsovertuigingen en uitgangspunten om ongewenste risico’s uit te sluiten. In combinatie met de economische omstandigheden en rendementsverwachtingen vertaalt de fiduciair manager Van Lanschot Kempen Investment Management dit naar een optimale invulling van de beleggingsportefeuille.

De beleggingsmix van Collectiviteitkring 1 bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 57,5% vastrentende en 42,5% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Arcadis bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 50% vastrentende en 50% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Randstad Groep bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 71,5% vastrentende en 28,5% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring OWASE bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 55% vastrentende en 45% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Sweco bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 60% vastrentende en 40% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Roba bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 60% vastrentende en 40% zakelijke waarden. De renteafdekking is 45%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Cargill bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 60% vastrentende en 40% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring PepsiCo bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 74% vastrentende en 26% zakelijke waarden. De renteafdekking is 70%.

De beleggingsmix van Pensioenkring Xerox bestaat in hoofdlijnen uit een combinatie van 60% vastrentende en 40% zakelijke waarden. De renteafdekking is 80%.

Je kunt het beleggingsbeleid hier downloaden.

Wanneer je met pensioen gaat, krijg je waarschijnlijk op verschillende manieren inkomsten. Allereerst is er de AOW, een basisinkomen voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Daarnaast bouw je pensioen op via je (voormalige) werkgevers en heb je eventueel aanvullende oudedagsvoorzieningen zoals een lijfrente of levensverzekering. Meer informatie hierover vind je op de site van de Rijksoverheid.

Om jouw pensioensituatie goed in kaart te brengen kunt je de volgende stappen doorlopen: Inzicht in jouw pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Je ontvangt elke jaar van ons een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Hierop staat hoeveel pensioen je opbouwt bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Als je nog geen UPO hebt gekregen, dan kan je altijd meer informatie vinden over je pensioenregeling in jouw online omgeving mijnpensioen.nl.

Inzicht in jouw totale pensioensituatie

Naast de AOW die je ontvangt heb je misschien ook nog pensioen opgebouwd bij vorige werkgevers. Een totaal overzicht van al jouw opgebouwde pensioen ook bij andere werkgevers vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Houd hiervoor je DigiD-gegevens bij de hand. Deze heb je nodig om in te loggen. Inzicht in jouw totale financiële situatie na pensionering

Om inzicht te krijgen in al jouw inkomsten en uitgaven na pensionering kun je gebruik maken van de pensioenschijf-van-vijf van het Nibud. Dit is een rekentool waarin je al je gegevens kunt invullen, zodat je weet hoe je er financieel voor staat op het moment dat je met pensioen bent. Mocht je na het doorlopen van de stappen meer informatie willen over je totale pensioensituatie? Neem dan contact op met je financieel adviseur.

Geïnteresseerd in wat Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) voor je kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op. Ik kijk graag naar een oplossing die past bij je bedrijf en doe je graag een voorstel.

Er is een klachtenregeling beschikbaar. Je kunt de klachtenregeling hier vinden.

De geboorte van een kind heeft geen invloed op je pensioen. Adopteren jullie een kindje? Voor hem of haar geldt hetzelfde als bij een biologisch kind. Als je kinderen hebt, hebben zij mogelijk recht op een wezenpensioen als jij overlijdt. In Mijn pensioen kun je vinden hoe dit in jouw geval geregeld is.

Geen leuk, maar wel een heel belangrijk onderwerp om over na te denken: wat zijn de financiële gevolgen voor je partner en kinderen als je overlijdt? Heeft je partner een eigen inkomen? En is dit genoeg om rond te blijven komen als jij er niet meer bent? Veel kosten blijven doorlopen en bij het wegvallen van jouw inkomen kan het zijn dat er problemen ontstaan.

NB: Ben je een nabestaande van een deelnemer die pensioen opbouwde bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF)? Lees dan hier wat je moet doen.

Het nabestaandenpensioen in jouw pensioenregeling. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan heeft je partner mogelijk recht op een uitkering als jij overlijdt. Dit heet ‘partnerpensioen’. Voor je kinderen is er mogelijk een wezenpensioen. Samen noemen we dat het nabestaandenpensioen. Hoe het voor jou geregeld is, vind je in Pensioen 1-2-3 in ‘mijn pensioen‘. Lees hier meer over het partnerpensioen.

Het partnerpensioen wordt aan jouw partner uitbetaald nadat jij bent overleden. Het partnerpensioen wordt uitbetaald zolang je partner leeft. Om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen moet jullie relatie aan één van de volgende voorwaarden voldoen: Jullie zijn getrouwd. Jullie zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan. Jullie wonen samen en jullie gezamenlijke huishouding voldoet aan de voorwaarden uit het pensioenreglement.

Kom jij te overlijden, dan krijgt je partner mogelijk een partnerpensioen. Voor je kinderen is er mogelijk een wezenpensioen. Samen noemen we dat het nabestaandenpensioen. Hoe het voor jou geregeld is vind je in Pensioen 1-2-3 in Mijn pensioen.

Scheiden is een ingrijpende beslissing met veel gevolgen. Je weet dat je afspraken moet maken over je kinderen, de alimentatie, je huis en over de verdeling van jullie bezittingen. Maar waar je misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat je hebt opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een scheiding heeft namelijk ook gevolgen voor pensioen.

Hoe werkt dat? Je bouwt pensioen op bij je werkgever. Dit pensioen bestaat uit een ouderdomspensioen voor als je met pensioen gaat, eventueel een partnerpensioen voor je partner en een wezenpensioen voor kinderen als je komt te overlijden.

Bij een scheiding heeft je ex-partner mogelijk recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd. We noemen dat ‘bijzonder partnerpensioen’. Of je ex-partner recht heeft op een bijzonder partnerpensioen hangt af van de pensioenregeling van je werkgever. In Pensioen 1-2-3 in Mijn Pensioen lees je onder “scheiden” wat er voor je ex-partner geregeld is.

Daarnaast heeft je ex-partner wettelijk recht op een deel van jouw ouderdomspensioen. Dit is standaard de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Dit heet ‘pensioenverevening’. Jullie kunnen echter ook andere afspraken maken over de verdeling van jouw pensioen. Je ex-partner ontvangt dan meer, minder of helemaal geen pensioen. Dat kan een goed idee zijn als je ex-partner bijvoorbeeld zelf voldoende pensioen heeft opgebouwd.

Als je een andere verdeling wilt, is het verstandig om de afspraken die jullie hierover maken vast te leggen bij een advocaat of notaris in een echtscheidingsconvenant. De AOW-uitkering van de overheid hoef je niet te delen met je ex-partner.

Lees hier verder wat je aan ons moet doorgeven als je afspraken hebt gemaakt over de verdeling van je pensioen.

Lees hier verder als je geen afspraken hebt gemaakt. Als je uit elkaar gaat nadat je met pensioen bent gegaan dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap, tenzij jullie hierover afwijkende afspraken hebben gemaakt.

Het is belangrijk dat je de afspraken die jullie gemaakt hebben bij een scheiding doorgeven aan het pensioenfonds.

Ouderdomspensioen

Als jij of je ex-partner jullie afspraken binnen twee jaar na de scheidingsdatum aan ons melden, dan zorgen wij ervoor dat je ex-partner vanaf de pensioendatum zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks krijgt uitgekeerd. Daarvoor stuur je ons het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Meld je jullie afspraken niet (binnen twee jaar) aan ons? Dan wordt het gehele opgebouwde ouderdomspensioen aan jou uitgekeerd zodra je met pensioen gaat. Je ex-partner blijft recht houden op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen, maar jullie moeten de uitbetaling van dit deel dan zelf regelen.

Partnerpensioen

Je ex-partner kan ook recht hebben op een deel van je partnerpensioen. We noemen dit deel van het partnerpensioen ‘bijzonder partnerpensioen’. Of je ex-partner recht heeft op een bijzonder partnerpensioen hangt af van de pensioenregeling van je werkgever.

In Pensioen 1-2-3 in mijn Pensioen lees je onder “scheiden” wat er voor je ex-partner geregeld is. Heeft je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen? Dan splitsen wij het partnerpensioen standaard af van het totale partnerpensioen zodra we een melding van je scheiding binnen krijgen. Hiervoor hoef je geen actie te ondernemen. Dit krijgen wij automatisch door.

Let op: een beëindiging van samenwoning krijgen wij niet automatisch door. Dat moet je zelf bij ons melden.

Net als voor het ouderdomspensioen kun je ook voor het partnerpensioen andere afspraken maken met je ex-partner. Hebben jullie afgesproken dat je ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen? Geef dit dan aan ons door in mijn pensioen, onder “einde samenwonen”. Wij splitsen het bijzonder partnerpensioen dan niet af.

Let op: je ex-partner ontvangt dan geen bijzonder partnerpensioen als je overlijdt.

Als je niets afspreekt, geldt de standaardverdeling: wettelijk gezien heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Als jij of je ex-partner jullie scheiding of einde geregistreerd partnerschap binnen twee jaar na de scheidingsdatum aan ons melden, dan zorgen wij ervoor dat je ex-partner vanaf de pensioendatum zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks krijgt uitgekeerd. Daarvoor stuur je ons het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Alleen als je dit formulier binnen twee jaar na de scheidingsdatum aan ons opstuurt kunnen we de pensioenuitkering rechtstreeks aan je ex-partner uitkeren. Anders moeten jij en je ex-partner zelf de uitbetaling regelen.

Heb je in de pensioenregeling een aanspraak op partnerpensioen op opbouwbasis?

Dan heeft je ex-partner ook recht op het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Dit is ook het geval als je alleen met je partner hebt samengewoond en de relatie eindigt.

Let op: een beëindiging van samenwoning krijgen wij niet automatisch door. Dat moet je zelf bij ons melden. In Pensioen 1-2-3 in Mijn Pensioen lees je onder “scheiden” wat er voor je ex-partner geregeld is.

Welkom! Je bent begonnen met het opbouwen van pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Wat dit voor je betekent kun je hier lezen.

Moet ik zelf iets doen om me aan te melden bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF)?

Je hoeft niets te doen, want je werkgever geeft jouw gegevens door aan Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Wel kun je een aantal keuzes maken.

Zie hieronder bij ‘Welke keuzes heb ik als het om mijn pensioen gaat?’ Waar kan ik de gegevens vinden van mijn pensioenregeling?

Alle informatie over je pensioenregeling vind je in je persoonlijke online portaal. We noemen dat ‘Mijn pensioen’. Hier kun je opzoeken hoeveel pensioen je opbouwt bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), je kunt er wijzigingen doorgeven en belangrijke documenten terugvinden die te maken hebben met je pensioen. Ga naar Mijn pensioen om in te loggen.

Vanaf wanneer bouw ik pensioen op?

In principe bouw je pensioen op vanaf het moment dat je in dienst bent. Maar je werkgever kan bepalen dat je vóór een bepaalde leeftijd nog geen pensioen opbouwt. In het Pensioenreglement lees je welke minimumleeftijd geldt voor de opbouw van pensioen. Je vindt dit pensioenreglement onder ‘Berichten’ in Mijn pensioen . En in laag 3 van je Pensioen 1-2-3.

Welke keuzes heb ik als het om mijn pensioen gaat?

Pensioen opbouwen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaat in principe vanzelf, maar je hebt zelf ook een paar keuzes:

Waardeoverdracht

Je kunt je eerder opgebouwde pensioen samenvoegen met je pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Dit heet waardeoverdracht. Als je hiervoor kiest, hevel je je eerder opgebouwde pensioen over naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Bekijk altijd eerst of waardeoverdracht in jouw situatie een goed idee is voor je je keuze definitief maakt.

Lees hier meer over waardeoverdracht.

Partnerpensioen

Als je samenwoont (en niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt) kun je je partner aanmelden bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). In de meeste pensioenregelingen is ook een partnerpensioen geregeld. Om je partner hiervoor in aanmerking te laten komen als jij komt te overlijden, moet het pensioenfonds wel weet hebben van die partner. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen we automatisch een melding van de gemeente. Bij samenwonen gebeurt dat niet automatisch. Lees hier wat je moet doen om je partner aan te melden.

Aanvullend partnerpensioen

Sommige werkgevers hebben een ANW Pensioen in de pensioenregeling. Deelname hieraan is soms verplicht en soms kun je er zelf voor kiezen. Het ANW Pensioen is een aanvullend pensioen voor je partner voor het geval je overlijdt tijdens je dienstverband. Je partner is hiermee verzekerd van een extra inkomen. Wel kan het zijn dat je hiervoor een bijdrage moet betalen. In je Pensioen 1-2-3 in Mijn pensioen zie je of deelname voor jou verplicht is of dat je vrijwillig deel kunt nemen en hoe dat in z’n werk gaat.

Ja, dat kan als jouw werkgever je die mogelijkheid biedt. Dit noemen we ANW Pensioen. Het ANW Pensioen is een aanvullend pensioen voor je partner voor het geval je overlijdt tijdens je dienstverband.

In je Pensioen 1-2-3 in Mijn pensioen zie je of deelname voor jou verplicht is of dat je vrijwillig kunt deelnemen.

Heeft je werkgever een verplichte regeling voor ANW Pensioen?

Dan neem je automatisch deel aan de regeling. Je hoeft je dan niet aan te melden.

Biedt je werkgever je een vrijwillige regeling aan?

Dan moet je jezelf aanmelden. Kijk in Mijn pensioen voor de geldende termijnen waarbinnen dit gedaan moet zijn.

Als je nieuw in dienst bent kun je ervoor kiezen je eerder opgebouwde pensioen samen te voegen met je pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Dit heet waardeoverdracht. Als je hiervoor kiest, hevel je je eerder opgebouwde pensioen over naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Als je opgebouwde pensioen lager is dan € 594,89 (2023), dan wordt mogelijk je pensioen automatisch overgedragen naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Of dit gebeurt is afhankelijk van het beleid van je vorige pensioenuitvoerder.

Bekijk altijd eerst of waardeoverdracht in jouw situatie een goed idee is voor je je keuze maakt. Een paar aandachtspunten: Al je pensioen in één pot is handig. Het scheelt rompslomp en biedt overzicht. Maar bekijk goed of het in jouw situatie verstandig is om de waarde van je oude pensioen over te dragen naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Of het voor jou voordelig uitpakt hangt af van de regeling van je oude en nieuwe werkgever. Check de financiële situatie bij je oude en nieuwe pensioenuitvoerder. Als de oude pensioenuitvoerder of Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) een te lage beleidsdekkingsgraad heeft, mag er geen waardeoverdracht worden gedaan. Zodra het wel weer mogelijk is, krijg je hierover een bericht en kun je de procedure voor waardeoverdracht (weer) opstarten.

Bekijk of de voorwaarden voor het partnerpensioen tussen je oude en nieuwe situatie vergelijkbaar zijn. Was er in je oude pensioenregeling een partnerpensioen geregeld, Dan moet je partner het eens zijn met de waardeoverdracht van het partnerpensioen en hiervoor tekenen. Vraag eventueel advies aan een financieel adviseur. Aan waardeoverdracht zijn geen kosten verbonden.

Lees hier meer over het samenvoegen van je pensioen.

Onderdekking en waardeoverdrachten

Als je van baan verandert kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Of je draagt je opgebouwde pensioen bij een andere pensioenuitvoerder over naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Of je neemt je opgebouwde pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) mee naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Als de beleidsdekkingsgraad van de Pensioenkring lager is dan 100% is er sprake van onderdekking. In dat geval is er geen waardeoverdracht mogelijk.

Automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenaanspraken, minder dan € 594,89 bruto per jaar (2023), naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaan wel gewoon door. Als je een waardeoverdracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) hebt aangevraagd of wilt aanvragen, wordt dit proces automatisch weer opgestart als er geen sprake meer is van onderdekking. Je hoeft hiervoor niks te doen. Voor de volledigheid merken wij op dat als er een ander pensioenfonds bij de waardeoverdracht betrokken is, deze ook geen onderdekking mag hebben voor die waardeoverdracht.

Je salaris heeft grote invloed op de hoogte van je pensioen. Ga je minder werken, dan krijg je minder salaris. Je pensioenopbouw wordt hierdoor ook lager. Ga je juist meer werken? Dan bouw je meer pensioen op. Als je je pensioen toch op peil wilt houden terwijl je parttime gaat werken, kun je overwegen zelf extra geld opzij te zetten.

Twijfel je of het nodig is om extra geld opzij te zetten, of weet je niet welke optie geschikt is voor jou? Een financieel adviseur kan je hier prima bij helpen.

Let op: parttime werken heeft ook consequenties voor je partner als jij komt te overlijden, omdat het eventuele partnerpensioen uit jouw pensioenregeling ook lager wordt. Lees hier meer over de situatie bij overlijden van jou of je partner.

Als je parttime gaat werken, krijgen je nabestaanden minder partner- en wezenpensioen als je overlijdt. Check daarom goed hoe het financieel is geregeld als dit zou gebeuren. In Mijn pensioen zie je hoe het partnerpensioen in jouw pensioenregeling is geregeld.

Is er voor je partner een aanvullend partnerpensioen geregeld (ANW Pensioen)?

De hoogte van dit pensioen verandert niet als je parttime gaat werken .

Zijn je eigen inkomen en het partnerpensioen samen niet voldoende om van rond te komen als je partner zou komen te overlijden?

Dan kun je bekijken of er in de pensioenregeling van je partner een aanvullend partnerpensioen kan worden afgesloten. Je kunt ook een losse overlijdensrisicoverzekering overwegen.

Op de website van de Rijksoverheid zie je of je recht hebt op een Anw-uitkering van de overheid.

Of je tijdens een periode van onbetaald verlof (zorg- of ouderschapsverlof of een sabbatical) pensioen opbouwt, hangt af van je pensioenregeling. Meestal betaalt een werkgever de pensioenopbouw niet tijdens een periode van onbetaald verlof. Soms kiest een werkgever ervoor om (gedeeltelijke) voortzetting van de pensioenopbouw mogelijk te maken, waaraan je zelf eventueel moet meebetalen.

Mocht je tijdens je onbetaald verlof overlijden, dan hebben je partner en kinderen in ieder geval recht op een partner-, dan wel wezenpensioen. Het partnerpensioen blijft op peil gedurende maximaal 18 maanden. Dat is wettelijk zo geregeld. Kijk voor de eigenschappen van jouw pensioenregeling op Mijn pensioen . Bovenstaande geldt niet voor een periode van zwangerschapsverlof.

Je kunt je gegevens wijzigen in Mijn pensioen, onder Instellingen.

Je kunt een wijziging van je rekeningnummer doorgeven: per e-mail naar service@hetnederlandsepensioenfonds.nl of per post naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), Postbus 85481, 3508 AL UTRECHT. Je moet dan ook een kopie van een recent rekeningafschrift of een bankpas meesturen.

Je ontvangt je pensioen van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) op de pensioenleeftijd die met je werkgever is afgesproken. Onder ‘Pensioen’ in Mijn pensioen vind je precies de datum waarop jouw pensioen wordt uitgekeerd. Heb je ook bij andere uitvoerders pensioen opgebouwd? Dan ontvang je dat pensioen mogelijk niet op dezelfde pensioendatum als je pensioen van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Ook je AOW gaat waarschijnlijk op een ander moment in. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je precies wanneer welk pensioen ingaat.

Is er iemand overleden met een pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF)? Of een partner van diegene? Dan lopen we graag samen door wat er geregeld moet worden en wat er voor het pensioen is geregeld.

Via ‘contact’ kun je contact opnemen. Plan bijvoorbeeld een belafspraak in, zodat we in één keer kunnen doornemen wat er precies moet gebeuren. Je kunt ook direct bellen op telefoonnummer 06 53 47 73 44.

Onder ‘Pensioen’ in Mijn pensioen zie je altijd hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Ook zie je hier wat je nabestaanden ontvangen als je overlijdt. Je vindt deze informatie ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je elk jaar van ons ontvangt. Wil je ook weten wat je bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Ja, dat kan als je werkgever je die mogelijkheid biedt. Het ANW Pensioen is een aanvullend pensioen voor je partner voor het geval je overlijdt tijdens je dienstverband.

In je Pensioen 1-2-3 in Mijn pensioen zie je of deelname voor jou verplicht is of dat je vrijwillig kunt deelnemen:

Heeft je werkgever een verplichte regeling voor ANW Pensioen? Dan neem je automatisch deel aan de regeling. Je hoeft je dan niet aan te melden.

Biedt je werkgever je een vrijwillige regeling aan? Dan kun je je aanmelden: binnen 3 maanden nadat je bent gaan deelnemen aan je pensioenregeling of binnen 1 jaar nadat je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een gezamenlijke huishouding bent gaan voeren.

Als je gaat samenwonen kun je dit aan ons doorgeven via ‘Samenwonen’ in Mijn pensioen. In de meeste pensioenregelingen is ook een partnerpensioen geregeld. Om je partner hiervoor in aanmerking te laten komen als jij komt te overlijden, moet het pensioenfonds wel weet hebben van die partner. En er zijn bepaalde voorwaarden. Je leest daar meer over in Mijn pensioen. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen we automatisch een melding van de gemeente.

Onder Pensioenen samenvoegen in Mijn pensioen zie je steeds wat de status van je aanvraag voor waardeoverdracht is.

Onderdekking en waardeoverdrachten

Als je van baan verandert kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Of je draagt je opgebouwde pensioen bij een andere pensioenuitvoerder over naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Of je neemt je opgebouwde pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) mee naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Als de beleidsdekkingsgraad van de Pensioenkring lager is dan 100% is er sprake van onderdekking. In dat geval is er geen waardeoverdracht mogelijk. Automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenaanspraken, minder dan €594,89 bruto per jaar (2023), naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaan wel gewoon door. Als je een waardeoverdracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) hebt aangevraagd of wilt aanvragen, wordt dit proces automatisch weer opgestart als er geen sprake meer is van onderdekking van de Pensioenkring. Je hoeft hiervoor niks te doen. Voor de volledigheid merken wij op dat als er een ander pensioenfonds bij de waardeoverdracht betrokken is, deze ook geen onderdekking mag hebben voor die waardeoverdracht.

Als je in dienst komt bij een werkgever met een pensioenregeling bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), kun je het pensioen dat je bij al je eerdere werkgevers hebt opgebouwd samenvoegen met je pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Dus niet alleen het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je vorige werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Als je opgebouwde pensioen lager is dan € 598,89 (2023) dan wordt je pensioen mogelijk automatisch overgedragen naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Of dit gebeurt is afhankelijk van het beleid van je vorige pensioenuitvoerder.

Let op: waardeoverdracht is enkel mogelijk als er geen sprake is van onderdekking.

Via Mijn pensioen vraag je waardeoverdracht aan. Je krijgt eerst een voorstel van ons. Daarna besluit je of je je pensioen echt wilt overdragen. Belangrijk om te weten: Al je pensioen in één pot is natuurlijk handig. Het scheelt rompslomp. Maar bekijk goed of het in jouw situatie verstandig is om de waarde van je oude pensioen over te dragen naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Vraag eventueel advies aan een pensioenadviseur.

Het kan enkele maanden duren voordat je de offerte ontvangt en de waardeoverdracht volledig is afgerond. Dat komt omdat er verschillende stappen moeten worden doorlopen. Onder ‘Pensioenen samenvoegen’ in Mijn pensioen zie je steeds wat de voortgang van je aanvraag is.

Onderdekking en waardeoverdrachten

Als je van baan verandert kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Of je draagt je opgebouwde pensioen bij een andere pensioenuitvoerder over naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) of je neemt je opgebouwde pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) mee naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Als de beleidsdekkingsgraad van de Pensioenkring lager is dan 100% is er sprake van onderdekking. In dat geval is er geen waardeoverdracht mogelijk. Automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenaanspraken, minder dan € 594,89 bruto per jaar (2023), naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaan wel gewoon door. Als je een waardeoverdracht naar Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) hebt aangevraagd of wilt aanvragen, wordt dit proces automatisch weer opgestart als er geen sprake meer is van onderdekking van de Pensioenkring. Je hoeft hiervoor niks te doen. Voor de volledigheid merken wij op dat als er een ander pensioenfonds bij de waardeoverdracht betrokken is, deze ook geen onderdekking mag hebben voor die waardeoverdracht.

Mijn pensioen is je online portaal waarin je alles vindt over je pensioen bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Klik rechtsboven in het scherm op ‘mijn pensioen‘ (bij het slotje) en kies de pensioenkring waarvan je deel uitmaakt (bijvoorbeeld Pensioenkring Sweco):

Log je voor de eerste keer in? Houd de welkomstbrief en de brief met de toegangscode die je van ons hebt ontvangen bij de hand zodat je je eenmalig kunt registreren.

Klik op de button ‘Registreren’. Vul het dossiernummer uit de brief in (alleen cijfers). Vul je toegangscode in (hoofdlettergevoelig). Kies een gebruikersnaam (hoofdlettergevoelig, zonder streepjes, spaties of andere leestekens).

Bedenk een wachtwoord van 8 tekens (gebruik minimaal één hoofdletter, één kleine letter, één cijfer en één speciaal teken)

Vul je e-mailadres in (bij voorkeur je privé e-mailadres).

Vul je mobiele telefoonnummer in (0612345679, heb je geen mobiele telefoon vul dan niets in).

Zet een vinkje bij ‘Gebruik mobiel nummer’ toestaan (laat dit vinkje uit als je geen 06-nummer hebt).

Klik op de button ‘Registreer’/ Je ontvangt direct daarna van ons een bevestigingsmail met een link (het woordje: ‘hier’).

Klik op die link en voer nog een keer je gebruikersnaam in, dan ben je geregistreerd! De volgende keer dat je wilt inloggen gebruik je de inlognaam en het wachtwoord dat je zelf hebt gekozen.

Direct inloggen? Klik hier.

Problemen met inloggen? Let erop dat je:

 • Alleen cijfers gebruikt bij het invoeren van je dossiernummer.
 • Geen leestekens gebruikt bij het invoeren van je gebruikersnaam.
 • De toegangscode die je van ons hebt ontvangen alleen de eerste keer kunt gebruiken. Daarna gebruik je het wachtwoord dat je zelf hebt aangemaakt.
 • Bij de juiste pensioenkring inlogt.

Als je stopt met werken bij je huidige werkgever stopt ook je pensioenopbouw bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Het pensioen dat je al hebt opgebouwd bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) blijft gewoon staan. Als je met pensioen gaat, ontvang je van ons een ouderdomspensioen. Als je bij een nieuwe werkgever gaat deelnemen aan zijn pensioenregeling, kun je je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Vraag bij je nieuwe pensioenuitvoerder hoe dat in z’n werk gaat.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Als je stopt met werken bij je huidige werkgever, heeft dat ook gevolgen voor het pensioen dat je nabestaanden ontvangen als je overlijdt. Wat er precies voor hen geregeld is, hangt af van het type pensioenregeling dat je werkgever met ons heeft afgesloten.

Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden.

Geen mogelijkheid tot doorsparen Bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) kun je niet zelf doorsparen voor je pensioen. Je kunt wel zelf een aanvullend inkomen regelen. Denk aan spaargeld of een lijfrente. Neem contact op met een financieel adviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Wanneer je met pensioen gaat, verandert er veel. Niet alleen in je dagritme, maar ook op financieel gebied. Je ontvangt in plaats van een salaris nu iedere maand pensioen als inkomen. Dit pensioen bestaat in principe uit twee delen: AOW van de overheid en het pensioen dat je bij je werkgever(s) hebt opgebouwd. Daarnaast heb je misschien zelf ook nog een aanvullend pensioen geregeld.

Waarschijnlijk is je pensioen minder dan het salaris dat je nu verdient. Aan de andere kant heb je dan misschien ook minder uitgaven. Het is daarom belangrijk goed na te denken welke plannen je straks hebt en hoe je pensioen daarbij past. Misschien wil je geleidelijk stoppen met werken en met deeltijdpensioen gaan.

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je met je pensioen kunt leven zoals jij dat wilt. Lees hier verder als je meer inzicht wil krijgen in de hoogte van je pensioen.

Je kunt verschillende keuzes maken over je pensioen. Zo kan je eerder, later, of gedeeltelijk met pensioen gaan. Je kunt aan het begin een hoger pensioen krijgen en later een lager pensioen. En als je een partnerpensioen hebt kun je eventueel het partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Lees hier meer over de keuzemogelijkheden.

Onder ‘Pensioen’ in Mijn pensioen zie je altijd hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Ook zie je hier wat je nabestaanden ontvangen als je overlijdt. Je vindt deze informatie ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je elk jaar van ons ontvangt.

Wil je ook weten wat je bij andere pensioenuitvoerders hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je krijgt je pensioen altijd maandelijks van ons. Je eerste pensioen krijg je aan het einde van de maand waarin je pensioendatum ligt. Het stopt in de maand waarin je overlijdt.

Of indexatie van je pensioen mogelijk is, hangt af van de financiële situatie van de pensioenkring waartoe je behoort. De indexatie is ‘voorwaardelijk’, zoals dat heet. Je hebt er dus niet automatisch recht op. Het bestuur neemt elk jaar een besluit over indexatie. Dat doen ze vooral op basis van de beleidsdekkingsgraad. In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel zijn de indexatieregels tijdelijk verruimd. Hierdoor mogen pensioenen in 2022 verhoogd worden als de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden hoger is dan 105%, in plaats van 110%.
Indexatie is echter niet zeker. Het bestuur besluit elk jaar op basis van alle financiële gegevens of het verantwoord is om te indexeren. Op de webpagina van je pensioenkring vind je actuele informatie.

Nee. Je kan je pensioen alleen afkopen op je pensioendatum mits het jaarbedrag lager is dan € 594,89 per jaar (2023).

Bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) werken we met een Pensioenregisseur. Hij is er speciaal voor wie bijna met pensioen gaat en daar vragen over heeft. Wat staat je te wachten? Welke keuzes kan ik maken? Speciaal voor dat soort vragen is de Pensioenregisseur. Met pensioen gaan is een leuk moment in je leven. Daar wil je later niet aan terugdenken als een periode vol stress en onzekerheid. De pensioenregisseur helpt in de periode rond je pensioneren.

Wil je meer weten over de pensioenregisseur? Neem dan contact op!

In Mijn pensioen vind je alles over je pensioen bij ons. Natuurlijk zie je er hoe hoog je pensioen is. Maar je vindt er ook alle brieven die we je sturen. Log je voor de eerste keer in? Klik dan vervolgens eerst op de button registreren. Dat doe je met de toegangscode (staat in aparte brief) en het dossiernummer (staat in je welkomstbrief). Je kiest zelf een inlognaam en wachtwoord. Na het invullen van je e-mail adres ontvang je een mail waarmee je direct je inlog activeert.

Nog niet ingelogd? Doe het meteen even en activeer je account vandaag nog!

De kringen Collectiviteitkring 1, Pensioenkring Randstad Groep en Pensioenkring Xerox van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), hebben een herstelplan. Op ‘Mijn pensioen‘ kun je in Laag 3 het herstelplan van jouw pensioenkring vinden.

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan staan de maatregelen van het pensioenfonds om de financiële positie van de kring te verbeteren tot het vereiste niveau. De financiële positie van een pensioenkring wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Voor beleidsbeslissingen wordt uitgegaan van de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de 12 voorgaande maanden. Zolang de financiële positie van een kring onvoldoende is, de norm is de MVEV, moet Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) ieder jaar een nieuw herstelplan voor de kring opstellen en indienen bij DNB.

Financiële positie: de dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van een pensioenkring. Is de dekkingsgraad 100% dan is er naar verwachting precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Volgens de wet moeten pensioenfondsen ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene klappen en grote schokken op de financiële markten kunnen opvangen. Deze buffers worden vereiste dekkingsgraad (VEV) en minimaal vereiste dekkingsgraad (MVEV) genoemd. De VEV en MVEV worden uitgedrukt in percentages. De buffers zijn afhankelijk van het risicoprofiel van de kring en daarom niet voor iedere kring hetzelfde. De actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van je Pensioenkring kun je vinden op de kringpagina.

Collectiviteitkring 1:

Uit het herstelplan blijkt dat Collectiviteitkring 1 in 2030 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan niet aan de orde.

Pensioenkring Randstad Groep:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring Randstad Groep in 2029 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan nu niet aan de orde.

Pensioenkring Xerox:

Uit het herstelplan blijkt dat Pensioenkring Xerox in 2026 is hersteld tot ten minste het vereist eigen vermogen. Dit valt binnen de gestelde hersteltermijn van 10 jaar. Verlaging van de pensioenen is op basis van dit herstelplan nu niet aan de orde.

De herstelplannen zijn opgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving en zijn gebaseerd op een aantal verplichte aannames. Hierdoor oogt het herstelplan mogelijk positiever dan de werkelijkheid. Als de werkelijkheid van de verwachtingen afwijkt, bestaat de kans dat het herstel anders verloopt dan voorzien en kunnen aanvullende maatregelen aan de orde zijn, zoals uitstellen van indexatie of in het uiterste geval verlaging van de pensioenen.

Op ‘Mijn pensioen‘ kun je in Laag 3 het herstelplan van jouw pensioenkring vinden.

Wij vinden je privacy belangrijk. Dat vonden we ook al voor de invoering van de Algemene Verordenings Gegevensbescherming (AVG). We hebben een privacy statement , waarin je kunt lezen hoe we precies met je privacy omgaan.

In de zomer zetten we het UPO voor je klaar in je persoonlijke omgeving. Je ontvangt automatisch een bericht van ons.

We sturen voor verschillende situaties een apart pensioenoverzicht (UPO). Daarom kan het zijn dat je meerdere UPO’s van ons ontvangt. Bijvoorbeeld als: je prepensioen van ons ontvangt en nog pensioen opbouwt bij je werkgever je meerdere keren bij dezelfde werkgever hebt gewerkt in niet aaneengesloten periodes je pensioen hebt opgebouwd bij meerdere werkgevers, die elk een eigen pensioenregeling bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) hebben.

Je pensioenoverzicht (UPO) is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari bij ons bekend waren. Is er iets gewijzigd na 1 januari? Dan staan die gegevens niet op dit pensioenoverzicht. Kijk op Mijn pensioen voor de meest actuele informatie over je pensioen van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF).

Op het pensioenoverzicht (UPO) staan de bedragen per jaar. Je ontvangt (straks) je pensioen in maandelijkse termijnen. Op je maandelijkse uitkering houden wij belasting in.

Alle wijzigingen die je na 1 januari aan ons hebt doorgegeven, zijn niet zichtbaar op dit pensioenoverzicht. Pas op het pensioenoverzicht van volgend jaar kun je deze wijzigingen terug zien.

Zijn er nog wijzigingen die je door wilt geven? Dan kan dat heel makkelijk via Mijn Pensioen of neem contact met ons op.

Nee, je pensioen staat niet vast. In uitzonderlijke gevallen kan je pensioen worden verlaagd. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Lees hier meer over korten van pensioen.

Ja. De opgave in het UPO geeft de stand weer per 1 januari van het jaar. In mijnpensioenoverzicht werken we maandelijks je pensioengegevens bij. Hebben we na 1 januari wijzigingen verwerkt, dan kan er verschil ontstaan. Ga dan uit van de gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wil je de meest actuele gegevens inzien bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF)? Ga dan naar ‘mijn pensioen‘.

Het pensioen dat je door waardeoverdracht erbij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op je pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht, als je voor 1 januari een bevestiging van ons hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is je verzoek nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht.

Heb je naast partnerpensioen ook een ANW Pensioen geregeld voor je partner? Dan zie je op je pensioenoverzicht twee bedragen staan bij het partnerpensioen. Kom je onverhoopt te overlijden, dan ontvangt je partner: tijdelijk een ANW Pensioen: dit pensioen betalen wij uit, totdat je partner de AOW leeftijd bereikt. levenslang een partnerpensioen: dit pensioen betalen we uit, zolang je partner leeft.

Standaard is een partner- en wezenpensioen geregeld in de pensioenregeling. Ook als je (nog) geen partner hebt. Daarom zie je op je uniform pensioenoverzicht ook partnerpensioen staan. Heb je op je pensioendatum geen partner? Dan kun je het partnerpensioen omruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Je kunt op je UPO zien of je scheiding is verwerkt. Het pensioen voor je ex-partner is dan in mindering gebracht op je pensioen. Daardoor is je pensioen lager geworden. Standaard heeft je ex-partner recht op het partnerpensioen, dat je tot de echtscheidingsdatum hebt opgebouwd. Dit is het bijzonder partnerpensioen. We zetten dit pensioen apart op een polis voor je ex-partner. Krijgt je ex-partner ook een deel van je ouderdomspensioen (dit heet pensioenverevening)? Dan zetten we dat deel van het ouderdomspensioen ook apart op de polis voor je ex-partner. Hierop staat het pensioen, waarop hij of zij recht heeft.

Neem je, omdat je bijvoorbeeld een nieuwe baan hebt, niet meer deel aan de pensioenregeling van je vorige werkgever? Dan mocht de oude pensioenuitvoerder onder bepaalde voorwaarden jouw ‘kleine pensioen’ afkopen. Een klein pensioen is een pensioenbedrag tot € 594,89 bruto per jaar (2023). Afkoop betekent dat je een bedrag ineens krijgt. Je hebt in de toekomst geen pensioen meer. De regels voor het afkopen van kleine pensioenen zijn veranderd per 1 januari 2019.

Wat betekenen deze nieuwe regels voor kleine pensioenen?

De overheid wil graag dat ‘pensioengeld’ ook echt pensioengeld blijft. Daarom kunnen pensioenuitvoerders er voor kiezen om, in plaats van die kleine pensioenen af te kopen, mee te doen aan automatische waardeoverdracht. Dat betekent dat je opgebouwde pensioen automatisch naar je nieuwe pensioenuitvoerder gaat, als je van baan wisselt.

Heb je na vijf jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder?

Dan mag de oude pensioenuitvoerder je kleine pensioen alsnog afkopen. Maar alleen als jij het daarmee eens bent. De pensioenuitvoerder kan er ook voor kiezen om niet mee te doen. Dan blijft je kleine pensioen gewoon staan totdat je de pensioendatum bereikt. Zo doen wij het Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) doet niet in alle pensioenkringen aan automatische waardeoverdracht. Ga je uitdienst, dan kun je ook zelf besluiten om je pensioen over te dragen.

Neem hiervoor contact op met de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Wij verwerken wel automatisch overgedragen pensioen van andere pensioenuitvoerders naar ons. Hele kleine pensioenen vervallen Er is nog iets veranderd. Hele kleine pensioenen , van 2 euro en minder per jaar, vervallen als je stopt met deelnemen aan de pensioenregeling na 1 januari 2019. Dat mag omdat de administratiekosten voor deze hele kleine pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Geldt dit voor jou? Dan krijg je natuurlijk bericht van ons.

Vroeger ging je met pensioen als je 65 was. Vanaf die leeftijd werd de AOW-uitkering van de overheid en het aanvullend ouderdomspensioen dat je had opgebouwd via de werkgever uitgekeerd. Nu is dat anders omdat mensen steeds ouder worden. De AOW-leeftijd is ook niet meer gelijk aan de pensioenleeftijd. Je krijgt AOW vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt hebt, terwijl de pensioenleeftijd 68 jaar is (met de volgende uitzonderingen: bij Pensioenkring OWASE is dit 67 jaar en bij Pensioenkring Randstad Groep 65 jaar).

Er is dus een verschil tussen de ingangsdatum van de AOW-uitkering en het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd via je werkgever. De AOW-leeftijd wordt aangepast aan de stijging van de gemiddelde leeftijdsverwachting.

De AOW-leeftijd wordt 5 jaar van te voren vastgesteld. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW leeftijd is de komende jaren als volgt vastgesteld:

2023: 66 jaar en 10 maanden

2024: 67 jaar

2025: 67 jaar

2026: 67 jaar

2027: 67 jaar

2028: 67 jaar en 3 maanden

Ben je benieuwd naar jouw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd? Kijk dan op https://www.svb.nl/aowleeftijd

Door gebruik te maken van de zogenaamde flexibiliseringsopties (keuzes) in de pensioenregeling, kan de daadwerkelijke ingangsdatum van het ouderdomspensioen (wel) samenvallen met de ingangsdatum van de AOW. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze pensioenregisseur of kijk op ‘Mijn pensioen’.

Om je te kunnen registreren voor Mijn pensioen heb je de welkomstbrief en de brief met toegangscode nodig. Ben je deze kwijt of is de code verlopen? Stuur dan een e-mail naar het juiste loket, zie de contactpagina, onder vermelding van je naam, geboortedatum, dossiernummer en naam van de pensioenkring.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welke deelneming dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De Raad van Toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan een effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. Het houdt toezicht op de het beleid van het bestuur en de algemene zaken van het pensioenfonds en staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht betrekt in haar toezicht de naleving van de Code Pensioenfondsen door het pensioenfonds en de bestuursrapportage. De toezichtvisie van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Leden van de Raad van Toezicht handelen uitsluitend in het belang van de doelstelling van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. Hiertoe ziet de Raad van Toezicht toe op adequate risicobeheersing en een evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

Het bestuur Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) werkt met een onafhankelijk bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit drie bestuurders en is eindverantwoordelijk voor onder meer de pensioenregelingen die Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) uitvoert. Het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht en De Nederlandsche Bank. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan en krijgt (deels) beleidsinstemming van de belanghebbendenorganen. En in voorkomende gevallen ook van de Vergadering van Belanghebbendenorganen. Het bestuursbureau en de verschillende commissies ondersteunen het bestuur.

Naast het bestuur en de Raad van Toezicht vervult de directeur bestuursbureau en haar medewerkers een rol als medebeleidsbepaler. De directeur geeft leiding aan het bestuursbureau en heeft primair tot taak om het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) optimaal te laten functioneren.

De jaaropgave ontvang je in januari van het daaropvolgende jaar.

Het bedrag van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet AOW-‘franchise’. In de pensioenopbouw wordt rekening gehouden met de AOW-uitkering die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Ieder jaar wordt de nieuwe AOW-uitkering door de overheid vastgesteld. Als de AOW-uitkering hoger wordt, stijgt meestal de franchise mee. In 2021 was de minimale franchise € 14.544. In 2022 is de minimale franchise € 14.802.

Wat heeft je pensioen te maken met de lage rente? Eigenlijk alles. Vroeger konden pensioenfondsen op een simpele manier een goed rendement maken. De pensioenpot werd dankzij de spaarrente een stuk groter. Doordat deze rente nu al langer laag is, groeit de pot minder snel. Zo moet er bij een rente van 0% nu € 100 opzij gezet worden voor een pensioenuitkering van € 100 over 20 jaar. Is de rente 5% dan hoeft er nu slechts € 38 opzij gelegd te worden voor diezelfde € 100 pensioen.

Wat betekent de dalende rente voor al opgebouwde pensioenen?

Daarnaast beheren pensioenfondsen ook het vermogen voor reeds opgebouwd pensioen waar in het verleden al premie voor is betaald. Als de rente daalt moeten we meer in kas houden voor de pensioenen die al zijn toegezegd. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Bij lagere dekkingsgraden kunnen pensioenfondsen niet meer indexeren en moeten we in het uiterste geval misschien zelfs wel korten. Er hangt dus veel af van de beleggingsresultaten. En beleggen brengt risico’s met zich mee.

Pensioenfondsen hebben door de dalende rente dus minder zekerheid dat ze later ook nog genoeg geld in kas hebben. Daarom moeten ze nú meer geld in hun pot hebben om er zeker van te zijn dat ze al hun deelnemers later nog kunnen betalen. De dekkingsgraad beschermen waar we kunnen Het beleggingsbeleid van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is gericht op de lange termijn. We houden daarbij rekening met pieken en dalen in de financiële markten.

We hebben in ons beleggingsbeleid ook instrumenten opgenomen die de dekkingsgraad voor een deel beschermen. We houden dagelijks de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend in de gaten en hebben intensief contact met onze vermogensbeheerder. Als de rente structureel laag blijft, dan worden de gevolgen van de rentedaling zeker zichtbaar. Indexaties blijven achterwege, premies gaan omhoog en wellicht zelfs pensioenen gekort.

Heb je geen welkomstbrief en/of toegangscode ontvangen? Of is deze zoekgeraakt? Stuur dan een e-mail o.v.v. je naam, geboortedatum, dossiernummer en je Pensioenkring naar registreer@hetnederlandsepensioenfonds.nl. Je ontvangt dan opnieuw een brief.

Uw CDC-pensioentoezegging is bij ons welkom. Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) beschikt over een modern en wendbaar administratiesysteem. Daarom kunnen wij in onze open Collectiviteitkring 1 ook een CDC-pensioentoezegging administreren. Hiervoor vertalen wij de pensioentoezegging naar een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met premieplafond.

Hoe werkt dit?

In onze open Collectiviteitkring 1 (CK1) vertalen wij een CDC-regeling naar een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met premieplafond, waarbij op basis van het beschikbare budget jaarlijks een beoogd opbouwpercentage ouderdomspensioen wordt vastgesteld. In november wordt het opbouwpercentage bepaald op basis van het premieplafond. Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen ligt tussen 0,500% en 1,875%. Het vastgestelde opbouwpercentage partner- en wezenpensioen wordt niet jaarlijks aangepast. De afspraken over het pensioenbudget zijn opgenomen in het pensioenreglement van CK1. Het pensioenreglement van CK1 is hiervoor in twee delen gesplitst. Deel I betreft het werkgevers-specifieke gedeelte en Deel II betreft het algemene gedeelte. De pensioentoezegging inclusief de werkgeversbijdrage alsmede de eventuele werknemersbijdrage leggen we dus vast in Deel I.

Verder geldt het volgende: De daadwerkelijke pensioenopbouw staat voor een jaar vast. In het laatste kwartaal wordt getoetst of de inkoop van de beoogde pensioenopbouw past bij het premieplafond of dat de toekomstige pensioenopbouw ouderdomspensioen in het daaropvolgende jaar aanpassing nodig heeft. De aanpassing heeft alleen betrekking op de hoogte van de pensioenopbouw voor het toekomstige jaar. De werkgever ontvangt in oktober een indicatieve opgave van het beoogde opbouwpercentage ouderdomspensioen binnen het budget en de premie behorende bij de maximale fiscale opbouw (1,875%)

Nadat de premiestelling voor het komende kalenderjaar is bekrachtigd door het bestuur van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), ontvangt de werkgever in november de definitieve opgave van het opbouwpercentage op basis van het pensioenbudget voor het komende kalenderjaar. De werkgever stelt op basis van het pensioenbudget vast wat het beoogde opbouwpercentage ouderdomspensioen voor het aankomende jaar wordt en meldt dat uiterlijk 1 december aan de Kringregisseur van CK1 en de contactpersoon bij de afdeling Klantbediening. De werkgever betaalt elk jaar de feitelijke premie behorende bij de pensioenopbouw voor dat jaar.

Als uitzendkracht heb je geen recht op pensioen vanuit Pensioenkring Randstad Groep. Dit geldt alleen voor de vaste medewerkers.

Meer over het stembeleid van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) vind je hier.

Het integriteitsbeleid kun je hier vinden

Het beloningsbeleid van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) kun je hier vinden.

Als je je hele leven in Nederland woont, bouw je een volledig AOW op. De AOW is op dit moment voor alleenstaanden ongeveer: € 1.260 bruto per maand. Heb je een partner dan krijg je ongeveer € 864 bruto per persoon per maand. Op de site van de SVB kun je de actuele bedragen zien. De bedragen op deze website gelden als je 100% AOW hebt opgebouwd.

Je kunt er voor kiezen om je ouderdomspensioen te vervroegen naar bijvoorbeeld de ingangsdatum van de AOW. Of zelfs nog eerder. Vaak is daar wel een maximum aantal jaren aan verbonden. Kies je hiervoor, dan krijg je wel een lager pensioen omdat je pensioen dan eerder ingaat dan gepland. Je ouderdomspensioen gaat meestal in op je 68ste.

Gevolgen eerder stoppen met werken

Als je je pensioen eerder in wilt laten gaan, heeft dit een lager pensioeninkomen tot gevolg. Hier zijn 2 redenen voor: eerder je pensioen in laten gaan betekent dat je in totaal minder pensioen opbouwt. Je stopt immers eerder met werken. Omdat je pensioen over een langere periode wordt uitgekeerd, daalt het pensioen per jaar. Als je je pensioen voor je AOW-datum laat ingaan, mis je nog de inkomsten van je AOW.

Overweeg je eerder te stoppen? Gebruik de pensioenplanner in ‘Mijn pensioen’ om te kijken wat de consequenties zijn voor je ouderdomspensioen. In ‘Mijn pensioen’ zie je ook welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

Je kunt een deel van je ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Zo regel je een (extra) uitkering voor je partner als je komt te overlijden. Je ouderdomspensioen wordt dan wel lager. Andersom kan ook als je op de pensioendatum geen partner hebt.

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of komt er bijvoorbeeld na het overlijden van jou of je partner ook al een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering? Of heb je geen partner? Dan is het wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. Als je een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kun je alleen maken als je met pensioen gaat.

Gevolgen voor je pensioen

Als je kiest voor het omzetten van (een deel van) het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen, dan ontvang je dus meer ouderdomspensioen. Je partner krijgt dan een lager of zelfs geen partnerpensioen als je overlijdt.

Let op: als je partnerpensioen ruilt voor ouderdomspensioen, is er straks minder partnerpensioen voor je partner als jij komt te overlijden. Hier moet je partner dan ook toestemming voor geven! Wil je dit? Ga naar ‘Mijn pensioen’ en kijk hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen je hebt opgebouwd. Geef daarna je keuze aan ons door. Dit doe je met het keuzeformulier dat je van ons ontvangt 6 maanden voordat je de AOW-leeftijd bereikt of voor pensioendatum.

Wat kun je doen?

Ga naar ‘Mijn pensioen’ en bereken met pensioenplanner* wat deze keuze betekent voor de hoogte van je pensioen. In ‘Mijn pensioen’ zie je welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

Als je met pensioen gaat, kun je kiezen om een tijdje een hoger of juist een lager pensioen te ontvangen. Je kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als je de eerste jaren na je pensioneren verwacht hogere lasten te hebben dan in latere jaren. Wil je eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen? Dat is mogelijk als je volledig met pensioen gaat. Wanneer is deze keuze interessant? Eerst een hoger en daarna een lager pensioen kan in bepaalde situaties handig zijn. Bijvoorbeeld als je nog studerende kinderen hebt, de hypotheek nog niet is afbetaald of als je een wereldreis wilt maken. Je kunt dan kiezen voor een hoger pensioen voor een periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Na deze periode ontvang je levenslang een lager pensioen.

Andersom kan ook: eerst een lager pensioen en daarna een hoger pensioen. Heb je nog andere (tijdelijke) inkomsten? Of een partner die werkt? Dan is de keuze voor eerst een lager en dan een hoger pensioen misschien interessant. De eerste jaren ontvang je dan een lager pensioen en daarna levenslang een hoger pensioen. Je kunt kiezen voor een lager pensioen voor een periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Na deze periode krijg je levenslang een hoger pensioen.

De regels op een rij

Of je nu kiest voor eerst een hoger of lager pensioen, de regels voor je keuze zijn: De periode voor een tijdelijk hoger/lager pensioen is meestal 5 of 10 jaar. Het lagere pensioen mag niet lager zijn dan € 594,89 (2023). Je hogere en lagere pensioen moeten zich binnen de bandbreedte verhouden als 100:75. Geef je keuze door via het aanvraagformulier. Een half jaar voor je AOW-leeftijd krijg je automatisch een aanvraagformulier voor je pensioen. Hierop geef je aan hoe je je pensioen wilt ontvangen.

Wil je eerder dan je pensioenleeftijd met pensioen? Geef dat 3 maanden van tevoren aan ons door. Je ontvangt dan een aanvraagformulier van ons. In ‘Mijn pensioen’ vind je alle keuzes voor je pensioen. Ook bereken je hier met behulp van de pensioenplanner zelf wat je keuze voor je persoonlijke situatie betekent. Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

Ga je eerder dan je AOW-leeftijd met pensioen, dan kun je mogelijk voor een AOW-overbrugging kiezen. Die betaal je uit je eigen opgebouwde pensioen, dat dus lager wordt. Wil je vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Dan kun je je pensioen tot je AOW-leeftijd aanvullen met een AOW-overbruggingspensioen. Als je vóór je AOW-leeftijd met pensioen gaat, krijg je nog geen AOW-uitkering. Het is mogelijk om je pensioen tot de AOW-leeftijd aan te vullen. Het pensioen na de AOW-leeftijd wordt hierdoor lager.

Via de pensioenplanner* in ‘Mijn pensioen’ bereken je wat je keuze financieel betekent. Wat moet je doen? 6 maanden vóór je pensioendatum (68 jaar of eerdere AOW-ingang) krijg je meer informatie van ons. Geef je keuze minstens 3 maanden vóór je pensioendatum via ‘Mijn pensioen’ aan ons door. Ga je eerder met pensioen? Dan geef je deze keuze aan bij het aanvragen van je pensioen.

Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

Deeltijdpensioen: combinatie van werken en met pensioen gaan. Minder gaan werken door voorafgaand aan je pensioenleeftijd al een deel van jouw pensioen te ontvangen waardoor het financieel haalbaar wordt om minder uren te werken. Uiteraard altijd in overleg met je werkgever.

Deeltijdpensioen is vooral nu de AOW leeftijd de komende jaren verder stijgt, voor een groeiend aantal mensen een aantrekkelijke optie. Het maakt het immers mogelijk om minder te gaan werken, terwijl een aanvulling op het inkomen is gegarandeerd. Zoals de naam deeltijdpensioen al aangeeft, ontvang je als werknemer voor een deel pensioen en blijf je voor een deel werken. Veel werknemers zien er tegenop om langer te moeten doorwerken, maar vinden eerder stoppen ook geen optie. Deeltijdpensioen is dan een mogelijkheid.

Afbouwen

Deeltijdpensioen biedt je de mogelijkheid om langzaam af te bouwen, en zo te wennen aan minder werken en een ander bestedingspatroon. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst 4 dagen per week te gaan werken, en dit vervolgens te verminderen naar 3 dagen. Het gemis aan inkomen kan worden opgevangen door een deel van het pensioen al te ontvangen. Je pensioen wordt wel lager. Kies je voor deeltijdpensioen hou er dan rekening mee dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de totale pensioenuitkering. Het opgebouwde pensioen gaat namelijk vervroegd in. Bovendien bouw je alleen nog pensioen op over de gewerkte uren die je werkt in deeltijd. Kijk in ‘Mijn pensioen’ welke persoonlijke keuzes jij hebt in jouw pensioenregeling.

Scheiden? Wist je dat je ex-partner bij scheiden of bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens je huwelijk? En je recht hebt op de helft van het ouderdomspensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd? Je kunt hier samen ook andere afspraken over maken. Bijvoorbeeld om de pensioenen niet of op een andere manier te verdelen.

Het is belangrijk dat je afspraken over de verdeling van pensioen vastlegt in het scheidingsconvenant en dit binnen twee jaar naar je pensioenuitvoerder stuurt. Let op: Als je dat niet op tijd doet of hebt gedaan, dan heeft je ex-partner nog steeds recht op een deel van je pensioen. Vanaf de pensioendatum ben je zelf verantwoordelijk voor de uitkering aan je ex-partner.

Wil je meer weten over het verdelen van pensioenen na scheiding? Kijk dan op onze website of ga naar www.rijksoverheid.nl. Op je jaarlijkse UPO zie je hoe je pensioen is verdeeld.

Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaat op een maatschappelijk verantwoorde wijze met de toevertrouwde middelen om. Het MVB-jaarverslag geeft inzicht in de maatschappelijke bijdrage die het fonds levert en waar het nog stappen aan het zetten is.

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2022 van Collectiviteitkring 1

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2022 van Collectiviteitkring Flexibele regeling

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2022 van Pensioenkring Arcadis

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2022 van Pensioenkring OWASE

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2022 van Pensioenkring Randstad Groep

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2022 van Pensioenkring Sweco

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2021 van Collectiviteitkring 1

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2021 van Pensioenkring Arcadis

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2021 van Pensioenkring OWASE

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2021 van Pensioenkring Randstad Groep

Klik hier voor het jaarverslag MVB 2021 van Pensioenkring Sweco.

De hoogte van de leeftijd waarop je recht krijgt op een uitkering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Als de levensverwachting met een jaar toenam dan steeg ook de AOW-leeftijd met een jaar. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd per jaar extra levensverwachting met 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

Het bestuur kijkt met zorg naar de oorlog die door Rusland is begonnen tegen Oekraïne. Hoewel de directe blootstelling naar Russische en Oekraïense aandelen en obligaties zeer beperkt is heeft het wel een forse impact op de wereldwijde financiële markten. En daarmee op het vermogen en de dekkingsgraad van de kring. We volgen die ontwikkelingen nauwlettend om bij te kunnen sturen als dat nodig is. Intussen zorgen we er voor dat de ingestelde sancties tegen Rusland worden toegepast en dringen we er bij de vermogensbeheerders op aan geen Russische aandelen of obligaties aan te kopen. Mochten de ontwikkelingen in de komende periode daar aanleiding toe geven, dan zullen we je nader informeren.

Hoera! De Pensioenchecker is voor de 100.000e keer gedownload. Deze gratis app geeft inzicht in hoeveel pensioen (incl. AOW) je later netto per maand krijgt. Ook zie je eenvoudig wat er gebeurt met je pensioen als je eerder of later stopt en wat bij sparen oplevert. Inloggen gebeurt veilig met DigiD.

Kijk voor meer informatie op www.pensioenchecker.org.

Pensioenopbouw 2023
Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutosalaris dat je in dat jaar verdient. Hoeveel pensioen je opbouwt staat steeds voor een jaar vast. Het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wordt in 2023 verhoogd van 1,12% naar 1,46%. Dit komt omdat het verwachte rendement iets lager is dan voorzien.

Premie (tijdelijk) risicoPartnerpensioen

De premie voor het vrijwillig (tijdelijk) risicoPartnerpensioen wordt verlaagd van 2,5% naar 2,2% van de pensioengrondslag. Op uw loonstrook ziet u wat u totaal betaalt aan pensioenpremie.

Tijdelijk risicoPartnerpensioen

Het tijdelijk risicoPartnerpensioen wordt verhoogd van € 12.473,38 naar € 13.750,28 bruto per jaar bij een voltijddienstverband.

Wettelijke wijzigingen

De overheid indexeert jaarlijks de bedragen zoals de afkoopgrens, het fiscaal maximaal salaris en de AOW-franchise. In 2022 was de franchise € 14.802 en deze is in 2023 gestegen naar € 16.322. Het maximum pensioengevend salaris stijgt in 2023 van € 114.866 naar € 128.810 bruto per jaar.

Pensioenkring Sweco streeft naar een opbouw van 1,875% van de pensioengrondslag (brutoloon minus franchise). Omdat de pensioenopbouw in 2023 1,46% bedraagt, is de opbouw niet fiscaal maximaal. In de pensioenkrant leest u op pagina 4 hoe u extra kunt sparen voor later.

Wat betekenen deze wijzigingen?

Hieronder zie je 2 voorbeeldberekeningen. Deze zijn gebaseerd op een gelijkblijvend salaris en de oude en nieuwe uitgangspunten, inclusief de jaarlijkse aanpassingen van de overheid.

Voorbeeldberekeningen 2023 en 2022

Piet Jansen verdient € 60.000 bruto per jaar in 2023. De franchise in 2023 is € 16.322. Hij bouwt in 2023 1,46% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag (brutoloon minus franchise) van
€ 43.678. Dat betekent dat hij in 2023 € 637,70 bruto ouderdomspensioen opbouwt.

Piet Jansen verdiende € 60.000 bruto per jaar in 2022. De franchise is in 2022 € 14.802. Hij bouwde in 2022 1,12% op over de pensioengrondslag (brutoloon minus franchise) van € 45.198. Dat betekent dat hij in 2022 € 506,21 bruto ouderdomspensioen heeft opgebouwd.

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutosalaris dat je in een jaar verdient. Hoeveel pensioen je opbouwt staat steeds voor een jaar vast. In 2022 is het opbouwpercentage 1,12%.

Het wordt op een nog te bepalen moment mogelijk om op de pensioendatum eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Het gaat om maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen. Door het opnemen van een bedrag ineens gaat je ouderdomspensioen omlaag. Om te voorkomen dat je ouderdomspensioen (je maandelijkse pensioenuitkering) te laag wordt gelden de volgende voorwaarden: Je mag maximaal 10% van je ouderdomspensioen in een keer op de pensioendatum opnemen, minder mag ook.

Bij deeltijdpensioen mag je telkens 10% van het deel van het pensioen dat ingaat opnemen Het is niet mogelijk om het bedrag ineens te combineren met een hoog/laag pensioen (pensioen dat eerst hoger is en daarna lager) Het ouderdomspensioen dat na de opname van het bedrag ineens overblijft moet meer zijn dan € 594,895 bruto per jaar (de wettelijke afkoopgrens in 2023). Heb je een klein pensioen dan is een bedrag ineens dus niet altijd mogelijk Als het partnerpensioen door het opnemen van het bedrag ineens lager wordt, is de toestemming van je partner vereist.

Let op: Voordat je met pensioen gaat krijg je de keuze of je een bedrag (tot maximaal 10% van de waarde van je ouderdomspensioen) ineens wilt opnemen. Dit kan op je pensioeningangsdatum of uitgesteld naar de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Bij uitstel betaal je mogelijk minder belasting en premies.

De keuze voor een uitgestelde uitkering kan alleen als de pensioendatum samenvalt met de AOW-datum. Over het bedrag ineens dat je opneemt wordt direct belasting en sociale premies ingehouden. Je belastbaar inkomen stijgt en mogelijk kom je in een hoger belastingtarief. Een bedrag ineens kan ook betekenen dat je minder of geen toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt. Ook kan je eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet omhoog gaan. Laat je dus goed adviseren door een financieel adviseur.

De flexibele premieregeling heeft een persoonlijke pensioenpot De flexibele premieregeling, wordt nu nog aangeduid met de ‘verbeterde premieregeling’ en is een reeds bestaande beschikbare premieregeling. In deze regeling hebben de deelnemers een individueel pensioenpotje. Dat wordt collectief beheerd en belegd door de pensioenuitvoerder, waarbij ‘lifecycle beleggen’ ook het uitgangspunt is: voor jongeren wordt risicovoller belegd dan voor ouderen. Deelnemers hebben de mogelijkheid om hun risicoprofiel en daarmee de beleggingskeuze zelf bij te stellen op basis van hun eigen voorkeuren. Op de pensioendatum kan er gekozen worden voor een variabele of een vaste pensioenuitkering.

De solidaire premieregeling : een collectieve pensioenpot Bij deze regeling hebben de deelnemers een aandeel in een gezamenlijke pensioenpot en geen individuele potjes. De waarde van die gezamenlijke pensioenpot, en dus ook van de pensioenuitkering, is variabel en afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Om grote schommelingen te voorkomen kent de solidaire premieregeling diverse ingebouwde ‘schokdempers’ om de ups en downs van de financiële markten uit te smeren over de tijd én over verschillende groepen deelnemers:

Lifecycles

De beleggingsrendementen worden niet gelijk over de generaties verdeeld: jonge deelnemers krijgen meer rendement én meer risico toebedeeld dan (bijna) gepensioneerden. Hiermee wordt ‘lifecycle’ beleggen nagebootst: meer risicovol beleggen op jonge leeftijd en risico’s afbouwen op latere leeftijd; Spreidingsmechanisme: Bij gepensioneerden kunnen de effecten van het beleggingsrendement over meer jaren worden uitgesmeerd. Hiermee wordt voorkomen dat het pensioeninkomen te veel schommelt; Solidariteitsreserve: Dit is een buffer die werkt als een soort stroppenpot. Deze reserve bedraagt maximaal 15 procent van het totale vermogen en wordt gevuld uit de premie dan wel door overrendement.

Monique de Graaff:

“Vorig jaar besloten mijn man en ik na 15 jaar huwelijk uit elkaar te gaan. Een heel ingrijpende beslissing. We hebben een mediator in de arm genomen om ons te helpen om alles goed te regelen, ook voor de kinderen. Gelukkig kan ik met de kinderen in ons huis blijven wonen, dat is een hele opluchting.

Afspraken met mijn ex-partner

Ik had geen idee dat we ook afspraken over onze pensioenen moesten maken, gelukkig wist de mediator dit wel. We hebben gekozen voor de standaardverdeling. Mijn ex heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat ik tijdens ons huwelijk heb opgebouwd en ik heb recht op de helft van zijn pensioen. Ook heb ik recht op het opgebouwde partnerpensioen van mijn ex en hij op mijn opgebouwde partnerpensioen. We hebben alle afspraken doorgegeven aan onze pensioenfondsen. Vanaf de pensioendatum krijgen we dan allebei een deel van het pensioen uitbetaald.”

Wil je meer weten over waar je allemaal aan moet denken als je gaat scheiden? Kijk dan eens op www.wijzeringeldzaken.nl

De samenstelling van het belanghebbendenorgaan (BO) kun je vinden op de speciale webpagina van je pensioenkring:

Klik hier voor de pagina van Collectiviteitkring 1

Klik hier voor de pagina van Pensioenkring Arcadis

Klik hier voor de pagina van Pensioenkring OWASE

Klik hier voor de pagina van Pensioenkring Randstad Groep

Klik hier voor de pagina van Pensioenkring Sweco

Ben je al langere tijd arbeidsongeschikt, maar heb je dit niet eerder aan ons gemeld? Doe dit dan alsnog. Je hebt mogelijk recht op premievrijstelling en/of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Je moet in ieder geval kunnen aantonen dat je arbeidsongeschikt bent of was.

Kijk op onze website naar de map documenten.

Als je werkt, dan krijg je bij de meeste werkgevers in de maand mei je vakantiegeld uitgekeerd. Zodra je met pensioen gaat, ontvang je alleen vakantiegeld van de overheid. Dat is onderdeel van je AOW. Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) keert geen vakantiegeld uit in mei. Wij keren het vakantiegeld in 12 maandelijkse termijnen uit als onderdeel van je pensioenuitkering.

Alle pensioenregelingen worden de komende jaren premieregelingen. De premielast wordt hierdoor stabieler, voorspelbaarder en overzichtelijker want voor iedere werknemer geldt straks hetzelfde percentage. Pensioen wordt straks opgebouwd via een leeftijdsonafhankelijk premiepercentage. Dat is dus hetzelfde premiepercentage voor al je werknemers of groepen werknemers ongeacht hun leeftijd.

Het premiepercentage wordt volgens de huidige voorstellen maximaal 30% van de pensioengrondslag, exclusief kosten en risicopremies. Dit is het salaris minus een aftrek die rekening houdt met waar de AOW al in voorziet. De bedoeling is dat hiermee in 40 jaar 75% van het gemiddelde salaris aan pensioen kan worden opgebouwd Omdat de omstandigheden kunnen wijzigen wordt er om de vijf jaar bepaald of dit percentage (nu dus 30%) nog het juiste is, zo niet dan volgt aanpassing. Wijzigen de omstandigheden tijdens de periode van vijf jaar sterk dan vindt er tussentijds een heroverweging plaats door de overheid

Invaren is de term die wordt gebruikt voor het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving, naar een pensioen dat past binnen het nieuwe pensioenstelsel.

Wijziging van de pensioenrechten en -aanspraken zijn nodig, omdat de reeds opgebouwde pensioenen vaak niet één-op-één zullen passen in de nieuwe regeling. Invaren gaat dus niet over de toekomstige opbouw, maar over de reeds opgebouwde aanspraken. De concept-Wet toekomst pensioenen noemt invaren “het al dan niet bij elkaar houden van bestaande en nieuwe pensioenaanspraken en pensioenrechten”. Invaren van bestaande pensioenaanspraken is het uitgangspunt. En dat geldt ook voor Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Hiervan kan alleen beargumenteerd worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een onevenredig ongunstig effect voor bepaalde groep belanghebbenden.

Invaren vindt, op verzoek van sociale partners, plaats via een interne collectieve waardeoverdracht, waarbij het individueel bezwaarrecht buiten werking wordt gesteld. De keuze voor invaren moet onderbouwd worden. Voor de beoordeling van de evenwichtigheid van het invaren wordt een handleiding opgesteld. Bij invaren kan aanwezig pensioenvermogen worden aangewend voor een eventuele vulling van de solidariteitsreserve of compensatiedepot.

Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur, een bestuursbureau en een Raad van Toezicht. Om de belangen van werkgevers en deelnemers binnen een collectiviteitkring te behartigen, is er een belanghebbendenorgaan. Het belanghebbendenorgaan is dus een belangrijk onderdeel bij de besluitvorming van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Daarnaast kent Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) een vergadering van belanghebbendenorganen. In dit orgaan hebben de voorzitters van de afzonderlijke belanghebbendenorganen zitting. Ook bij de komst van het nieuwe pensioenstelsel en de daarmee samenhangende besluitvorming, is het belanghebbendenorgaan een belangrijke speler met inspraak en zeggenschap.

Te denken valt aan de volgende verantwoordelijkheden : het belanghebbendenorgaan krijgt goedkeuringsrecht voor het overbruggingsplan tijdens de transitieperiode, krijgt goedkeuringsrecht voor de inrichting van de solidariteitsreserve en het beleid voor de toedelingsregels, heeft goedkeuringsrecht op het invaren, heeft adviesrecht over de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst en het uitvoeringsreglement heeft een goedkeuringsrecht over de inzet van vermogen in het kader van invaren.

Op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF). Op je UPO zie je jouw bereikbaar pensioen in drie scenario’s; een verwacht scenario, een als het meezit scenario en een als het tegenzit scenario.

Dit is een pensioenregeling, uitkeringsovereenkomst/ DB-regeling, waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. De pensioenregeling geeft recht op een uitkering. Deze beloofde ‘vaste’ pensioenuitkering is vaak afhankelijk van het aantal dienstjaren en het gemiddeld verdiende salaris. Het pensioenfonds moet voldoende vermogen hebben om de uitkeringen te doen. Daarboven moet het pensioenfonds forse buffers aanhouden.

Het vermogen en de buffers worden opgebouwd door de premies en de opbrengsten van de beleggingen. Hoeveel vermogen en buffers nodig zijn hangt af van de waarde van de uitkeringen. De waarde van de uitkeringen beweegt mee met de rentestand. Bij een lage rente, zoals op dit moment, is de waarde van de uitkeringen hoog. Het vermogen stijgt echter niet zo snel als de waarde van de uitkeringen, ondanks de goede opbrengsten van de beleggingen. Daardoor heeft het pensioenfonds te weinig vermogen om de pensioenen te kunnen indexeren.

Het kan zelfs gebeuren dat het fonds de pensioenen moet verlagen om de verhouding tussen het vermogen en de waarde van de uitkeringen weer in evenwicht te brengen. Vanwege het pensioenakkoord bestaan vanaf 2026 bestaan alleen nog premieregelingen . Bij een premieregeling staat het betalen van de premie centraal. De uitkering is dan niet meer vast. In plaats daarvan ontstaat door de premiebetaling en de opbrengsten van het beleggen van die premie een persoonlijk pensioenvermogen. Het persoonlijk pensioenvermogen wordt vanaf de pensioendatum omgezet in een uitkering. De hoogte van de uitkering beweegt mee met de hoogte van het persoonlijk pensioenvermogen. Daardoor kan de uitkering stijgen bij goede opbrengsten van de beleggingen, en dalen bij tegenvallende opbrengsten van de beleggingen.

Pensioenfondsen beleggen om de pensioenen betaalbaar te houden. Daarmee wordt op de lange termijn een beter rendement gehaald dan wanneer het geld op een spaarrekening wordt gezet.

Binnen de regels van het huidige pensioenstelsel moet de dekkingsgraad een bepaalde hoogte hebben, een zogenaamde minimale ondergrens. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelde in 2020 de grens naar 90 procent. Door deze versoepeling is de kans op een eventuele verlaging van de pensioenen wel kleiner geworden, maar bestaat nog steeds. Uiterlijk in 2026 moet de dekkingsgraad ten minste 95% zijn, om deelnemers zonder pensioenverlaging over te kunnen zetten naar het nieuwe pensioenstelsel.

In de tussentijd mag de dekkingsgraad van de pensioenkring niet onder de 90% zakken. De richtdekkingsgraad (RDG) is minimaal 95%, maar kan ook hoger zijn. De dekkingsgraad moet uiterlijk op 1 januari 2026 gelijk zijn aan deze RDG. Bovendien geldt dat als een fonds het besluit neemt om niet in te varen, het huidige FTK weer van toepassing wordt en dan is er geen grens meer van 90%.

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedereen pensioen op volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel. De bedoeling van de wetgever is dat het pensioen dat tot dat moment is opgebouwd onder het huidige stelsel wordt overdragen naar het nieuwe pensioensysteem, het zogeheten ‘invaren’. Hiermee wordt bedoeld dat het pensioen dat al is opgebouwd onder het huidige stelsel, overgeheveld wordt naar het nieuwe pensioenstelsel met de bijbehorende spelregels. Het belanghebbendenorgaan van de pensioenkring heeft zeggenschap met betrekking tot het invaren.

De hogere AOW-leeftijd is niet in alle beroepsgroepen haalbaar. Daarom komt het pensioenakkoord met een aantal maatregelen: Werkgevers krijgen minder snel een boete voor vroegpensioen (RVU-heffing). Als je niet meer dan 3 jaar voor je AOW-leeftijd stopt met werken en maximaal € 19.000 bruto per jaar ontvangt van je werkgever, wordt er geen boete berekend. Daardoor wordt het makkelijker om 3 jaar eerder uit dienst te gaan. Cao-partijen mogen in hun eigen sector zelf een regeling hiervoor ontwikkelen. Maar dat is geen verplichting.

Het kabinet stelt 10 miljoen per jaar beschikbaar om werken tot de AOW-leeftijd gemakkelijker te maken. Denk hierbij aan om- en bijscholing, loopbaanbegeleiding of generatieregelingen. Regelingen voor verlofsparen worden verbeterd, zodat je zelf kan sparen om eerder te stoppen met werken.

Er wordt onderzocht of het stoppen met werken niet meer gekoppeld kan worden aan de AOW-leeftijd, maar bijvoorbeeld aan het aantal gewerkte dienstjaren. Bijvoorbeeld na 45 werkjaren. De overheid bepaalt niet welke beroepen vallen onder ‘zware beroepen’. Elke sector kan dit zelf bepalen. Zij kunnen vervolgens subsidie aanvragen om duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Het pensioenakkoord voorziet in ondersteuning bij vervroegd uittreden en in maatregelen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid, zoals de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) en verlofsparen.

Beter partnerpensioen Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt nadat jij bent overleden. Je kunt overlijden vóór je pensioendatum of erna. De afgelopen jaren zijn er veel verschillende varianten ontstaan van het partnerpensioen. Daardoor is het ingewikkeld geworden. Deelnemers weten vaak niet wat het betekent voor het partnerpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden. Zo denken achterblijvende partners soms dat zij recht hebben op een partnerpensioen. Maar dit is niet altijd zo. Dit hangt af van de pensioenregeling.

Met de afspraken in het pensioenakkoord worden de regels eenvoudiger gemaakt. Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum Het is de bedoeling dat er straks slechts één type partnerpensioen is. Als iemand overlijdt terwijl hij deelnemer is in een pensioenregeling heeft de partner voortaan recht op maximaal 50% van het salaris. Zo wordt het voor deelnemers duidelijk welk bedrag de partner ontvangt als de deelnemer overlijdt terwijl hij nog in dienst is.

Verander je van baan dan vervalt het partnerpensioen. Wellicht kan je bij het einde van je dienstverband een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dat partnerpensioen blijf dan wel bestaan. Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum Als iemand overlijdt na de pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan het partnerpensioen in. Vaak is de hoogte van het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. Door het pensioenakkoord verandert het partnerpensioen na de pensioendatum niet.

Binnenkort wordt het waarschijnlijk mogelijk om een deel (maximaal 10%) van het opgebouwde pensioen in één keer op te nemen als je met pensioen gaat. Bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen. Dit heeft wel invloed op je resterende levenslange pensioenuitkering, die wordt daardoor lager. Daarom gelden de volgende voorwaarden: de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen het bedrag kan niet worden opgenomen in combinatie met hoog-laagpensioen, en na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen

In het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk op 1 januari 2028 ingaat, is je pensioenregeling een premieovereenkomst (DC-regeling). Bij een premieovereenkomst staat niet de pensioenuitkering, maar de maandelijkse premie vast.

Uitkeringsovereenkomst

Een uitkeringsovereenkomst (DB-regeling) is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. Deze beloofde ‘vaste’ pensioenuitkering is vaak afhankelijk van het aantal dienstjaren en het gemiddelde verdiende salaris. Je weet hoeveel pensioenuitkering je krijgt als je met pensioen gaat. Elk jaar bouw je een gelijk deel van je pensioen op.

De meest voorkomende uitkeringsovereenkomst is een Middelloonregeling. Hierbij hangt de hoogte van het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris tijdens deze periode.

Premieovereenkomst

Een premieovereenkomst (DC-regeling) is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over welke premie er betaald wordt. Dit wordt ook wel beschikbare premieregeling genoemd. Hierbij maak je met je werkgever afspraken over de premie die wordt betaald voor je pensioen. Deze premie wordt belegd. De opbrengst is niet zeker. Vooraf weet je dus niet wat je uiteindelijke pensioen gaat worden. Met de opbrengst van de beleggingen koop je op je pensioendatum een pensioenuitkering aan. Gaat het goed met de beleggingen? Dan krijg je een hoger pensioen. Gaat het niet goed met de beleggingen? Dan is er meer kans op lager pensioen.

Onze missie is om je pensioen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beheren. Jouw pensioengeld wordt door ons maatschappelijk verantwoord belegd. Dat betekent dat we niet investeren in kinderarbeid, wapenhandel en de tabaksindustrie. Ook communiceren we het liefst digitaal met je. Dat scheelt veel papier en bomen. Bij het beleggingsproces kijken we ook naar maatschappelijk rendement. Het uitgangspunt is dat activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen bijdragen aan verantwoorde, stabiele en goede beleggingsresultaten.

Hiervoor is een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-beleid (MVB-beleid) vastgesteld, wat je op de website kunt vinden. We kijken naar sociale omstandigheden, milieu en de manier waarop de onderneming bestuurd wordt. Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) heeft de ambitie om te beleggen volgens een ‘best-in-class’ aanpak. Dat betekent dat we van plan zijn om alleen te beleggen in de 50% best presterende bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om verantwoord ondernemen te stimuleren gaan we met bedrijven in gesprek om een positieve verandering te bewerkstelligen. En we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om zo invloed uit te oefenen op het beleid van een bedrijf.

Het belanghebbendenorgaan is onderdeel van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en deelnemers in de kring. Belangrijke beslissingen over de kring, moeten door het belanghebbendenorgaan worden goedgekeurd. Ook mag het gevraagd of ongevraagd advies geven. Het belanghebbendenorgaan heeft een eigen reglement.

Een Uniform Pensioenoverzicht, afgekort UPO, is een overzicht van het pensioen bij je werkgever. Op het UPO vindt je de volgende informatie: de basisgegevens van jou en je partner hoeveel pensioen je hebt opgebouwd per 1 januari informatie over de risico’s die je loopt de factor A voor je belastingaangifte.

Heb je bij meerdere werkgevers pensioen opgebouwd? Dan ontvang je van elke werkgever apart een pensioenoverzicht.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl/ zie je een totaaloverzicht van wat je hebt opgebouwd. Ook je pensioen van andere werkgevers en je AOW.

Nu kunt u nog invloed uitoefenen op uw inkomen voor later! Onze pensioenregisseurs helpen u inzicht te krijgen in uw pensioeninkomen. Zodat u weet of u straks voldoende inkomen heeft. En welke pensioenkeuzes u kunt maken. Want u kunt nu nog invloed uitoefenen op uw inkomen voor later. Nieuwsgierig hoe? Neem contact op!

Actueel
Nieuwe pensioenregeling OWASE per 1 juli 2025 27 juni 2024

Nieuwe pensioenregeling OWASE per 1 juli 2025

De sociale partners van OWASE (de werkgevers en de vakbonden) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de pensioenregeling die op 1 juli 2025 gaat gelden. De afspraken zijn vastgelegd…

Lees verder
HNPF verhoogt alle pensioenen bij Pensioenkring PepsiCo per 1 januari 2024 20 juni 2024

HNPF verhoogt alle pensioenen bij Pensioenkring PepsiCo per 1 januari 2024

HNPF heeft alle pensioenen bij Pensioenkring PepsiCo met 0,97% verhoogd. De verhoging vindt plaats met terugwerkende kracht naar 1 januari 2024 en geldt voor alle pensioengerechtigden en voor…

Lees verder

Contact

Niet gevonden wat je zocht, neem dan gerust contact met ons op.Neem contact op