Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht?
Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je bezwaar maken door een e-mail of brief te sturen aan de klachtencommissie van het pensioenfonds.

Ben je het niet eens met de manier waarop de pensioenregeling is toegepast?
Dan kun je jouw klacht (geschil) schriftelijk melden aan de klachtencommissie door een e-mail of brief te sturen aan de klachtencommissie van het pensioenfonds.

Je brief of e-mail dient binnen zes weken nadat de beslissing is genomen waartegen het geschil is gericht, ontvangen te zijn door het pensioenfonds.

Postadres:
Het Nederlandse Pensioenfonds
t.a.v. de Klachtencommissie
Prins Mauritslaan 3
1171 LP Badhoevedorp
e-mailadres: secretariaat@hnpf.nl

Wanneer krijg je een reactie?
De klachtencommissie verstuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen vier weken na ontvangst geeft de klachtencommissie haar oordeel ten aanzien van het geschil. Als de klachtencommissie meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen word je geïnformeerd door de klachtencommissie, waarbij een nieuwe afhandelingstermijn wordt vermeld.

Het oordeel van de klachtencommissie is een zwaarwegend advies aan het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur neemt vervolgens binnen vier weken een besluit en informeert je daarover.

De klachtencommissie maakt haar advies schriftelijk kenbaar aan de belanghebbende en het pensioenfonds.

Ben je het niet eens met het besluit van de klachtencommissie? Dan kun je je klacht indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Geschilleninstantie Pensioenfondsen
Het is niet mogelijk om binnen Het Nederlandse Pensioenfonds (verder) bezwaar te maken tegen onze uitspraak. Wel kun je je klacht voorleggen aan de rechter. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn. Je kunt je klacht ook voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Dit is kosteloos. GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Voor zij een geschil in behandeling nemen, dient de interne klachtenprocedure wel volledig doorlopen te zijn. Je leest er meer over op de website van GIP www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

Indien je naar aanleiding van een klacht die verband houdt met de verwerking van je persoonsgegevens door en/of ten behoeve van het pensioenfonds, de klachtenprocedure hebt doorlopen en niet tevreden bent over de uitkomst daarvan, kan je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens voor de indiening van een klacht. Klachten kunnen digitaal worden ingediend via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl