Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht?
Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kun je bezwaar maken door een e-mail of brief te sturen aan de klachten- en geschillencommissie van het pensioenfonds.

Ben je het niet eens met de manier waarop de pensioenregeling is toegepast?
Dan kun je jouw klacht (geschil) schriftelijk melden aan de klachten- en geschillencommissie door een e-mail of brief te sturen aan de klachten- en geschillencommissie van het pensioenfonds.

Je brief of e-mail dient binnen zes weken nadat de beslissing is genomen waartegen het geschil is gericht, ontvangen te zijn door het pensioenfonds.

Postadres:
Het Nederlandse Pensioenfonds
t.a.v. de Klachten- en geschillencommissie
Prins Mauritslaan 3
1171 LP Badhoevedorp
e-mailadres: secretariaat@hnpf.nl

Wanneer krijg je een reactie?
De klachten- en geschillencommissie verstuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen zes weken na ontvangst geeft de klachten- en geschillencommissie haar oordeel ten aanzien van het geschil. Als de klachten- en geschillencommissie meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen wordt je geïnformeerd door de klachten- en geschillencommissie, waarbij een nieuwe afhandelingstermijn wordt vermeld.

Het oordeel van de klachten- en geschillencommissie is een zwaarwegend advies aan het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur neemt vervolgens binnen vier weken een besluit en informeert je daarover.

De klachten- en geschillencommissie maakt haar advies schriftelijk kenbaar aan de belanghebbende
en het pensioenfonds.

Ben je het niet eens met het besluit van de klachten- en geschillencommissie? Dan kun je je klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. www.ombudsmanpensioenen.nl

Ombudsman
Indien het besluit van het bestuur niet volledig aan het geschil tegemoetkomt, kun je het geschil voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen of aan de burgerlijke rechter.

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

www.ombudsmanpensioenen.nl

Indien je naar aanleiding van een klacht of geschil dat verband houdt met de verwerking van je persoonsgegevens door en/of ten behoeve van het pensioenfonds, de klachten of geschillenprocedure hebt doorlopen en niet tevreden bent over de uitkomst daarvan, kan je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens voor de indiening van een klacht. De Ombudsman Pensioenen heeft in dergelijke gevallen geen bevoegdheid. Klachten kunnen digitaal worden ingediend via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens; www.autoriteitpersoonsgegevens.nl