Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten dan uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. We krijgen als sector dus een jaar langer de tijd om deze aanpassingen te realiseren.

Wat verandert er in de nieuwe Wet?

Pensioenregelingen worden een beschikbare premieregeling
De premie die werknemers en werkgevers samen inleggen is afhankelijk van uw inkomen. Deze wordt vervolgens belegd. De hoogte van het pensioen staat dus vooraf niet meer vast maar wordt afhankelijk van de beleggingsrendementen.

Sociale partners kunnen kiezen voor 2 premieregelingen.

In de solidaire premieregeling (SPR) worden de risico’s collectief gedeeld. Het pensioen is dan stabieler. Dit wordt bereikt met een solidariteitsreserve. Een deel van het rendement wordt gebruikt om het opgebouwde pensioenvermogen en de ingegane pensioenen te beschermen. De rest van het rendement wordt op basis van gelopen beleggingsrisico verdeeld. Dit is het overrendement. Jongeren hebben meer risico gelopen en krijgen meer overrendement. Ouderen hebben minder risico gelopen en krijgen minder van het overrendement. Een overrendement in een jaar kan ook negatief zijn. Door de collectiviteit is er voor deelnemers geen keuzestress.

In de flexibele premieregeling (FPR) worden geen of minder risico’s met elkaar gedeeld. In deze premieregeling hebben deelnemers de keuzemogelijkheid om meer of minder risicovol te beleggen. Deelnemers kunnen kiezen hoeveel beleggingsrisico ze willen lopen. Bij pensionering kan gekozen worden voor een vaste of variabele uitkering. In de flexibele premieregeling kunnen ook risico’s gedeeld worden in een risicodelingsreserve.

Stand van zaken bij HNPF
Bij een aantal van onze kringen hebben de sociale partners al een keuze gemaakt voor een van beide pensioenregelingen. Andere kringen moeten nog een richting bepalen en wachten de invoering van de wet af. 

Partijen die al een keuze hebben gemaakt zijn bezig met de inhoud van de regeling. Daarbij wordt de pensioendoelstelling een belangrijk onderwerp en hoe groot de kans moet zijn dat deze doelstelling wordt behaald. Daarvoor zullen veel berekeningen worden gemaakt de komende periode.

Verder is belangrijk hoeveel premie er beschikbaar is van werknemers en werkgever en hoe het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ingevuld. Over deze onderwerpen moete sociale partners een besluit nemen.   

Als Pensioenfonds ondersteunen wij de projectgroepen en trekken we gezamenlijk op richting het nieuwe stelsel, zodat we op tijd de nieuwe regelingen kunnen gaan uitvoeren. De belanghebbendenorganen van de kringen hebben belangrijke goedkeuringsrechten.

Huidige beschikbare premieregelingen in Collectiviteitkring Flexibele regeling
In onze Collectiviteitkring Flexibele regeling wordt de beschikbare premieregeling uitgevoerd met een leeftijdsafhankelijke premie. Deze regeling mag in stand blijven voor de huidige deelnemers.  Alle nieuwe deelnemers moeten uiterlijk 1 januari 2028 in het nieuwe stelsel pensioen gaan opbouwen in de solidaire of flexibele premieregeling.   

Invaren
De pensioenen die nu al zijn opgebouwd kunnen straks worden verhuisd naar de nieuwe pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel. Het is prettig als bestaande en nieuwe pensioenen bij elkaar gehouden kunnen worden. We noemen dit invaren.
Invaren van bestaande pensioenaanspraken is het uitgangspunt binnen de nieuwe wet. Hiervan kan alleen met argumenten worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een onevenredig ongunstig effect voor bepaalde groepen belanghebbenden.

Sociale partners nemen dit besluit. Het bestuur gaat vervolgens over de evenwichtige verdeling van het vermogen. Het belanghebbendenorgaan van de kring heeft hier belangrijke goedkeuringsrechten.  

Individuele keuzes
Er blijven nog individuele keuzemogelijkheden bestaan. In zowel de solidaire als of flexibele premieregeling kan een deelnemer zelf de volgende keuzes maken:
Bedrag ineens. Bij pensionering kun je straks in een keer 10% van je potje wilt opnemen.  
▪ Wil je het nabestaandenpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen (of omgekeerd)
▪ Wil je met deeltijdpensioen en deels blijven werken?
Wanneer wil je met pensioen?

Zodra er meer informatie is zullen wij u hierover informeren.   

HNPF verhoogt alle pensioenen per 1 januari 2023 bij Pensioenkring OWASE met 14,53%

Het bestuur is blij dit besluit te kunnen nemen. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring OWASE is eind september gestegen tot 128,6%. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad. Onze doelstelling is om de pensioenen waardevast te houden. De ruime buffer maakt indexatie mogelijk.

Met name de gepensioneerden hebben deze indexatie hard nodig en merken dit direct in de portemonnee. Ook de deelnemers profiteren hiervan wanneer zij met pensioen gaan.

De verhoging van 14,53% per 1 januari 2023 is gebaseerd op stijging van de prijzen*.

Met dit toeslagbesluit heeft HNPF gebruik gemaakt van de versoepelde indexatieregels die dit jaar gelden. Hierdoor is toeslagverlening vanaf een dekkingsgraad van 105% (beleids- en actuele dekkingsgraad) mogelijk, terwijl de grens eerder nog 110% bedroeg. Ook is de toekomstbestendigheid van de toeslagverlening losgelaten. Van deze soepele indexatieregels kon gebruik worden gemaakt omdat sociale partners de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pensioensteldel.

Bij de besluitvorming is goed gekeken wat deze indexatie betekent voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen Pensioenkring OWASE en of deze verhoging niet de belangen van groepen deelnemers schaadt. Daarnaast hebben we vooruitgekeken, omdat we financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken.

Het belanghebbendenorgaan heeft dit besluit goedgekeurd.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand september 2021 ten opzichte van de maand september 2022

HNPF verhoogt alle pensioenen per 1 januari 2023 bij Pensioenkring Sweco met 6,5%

Per 1 januari 2023 verhoogt HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Sweco met 6,5%. Deze verhoging is mogelijk door de gestegen dekkingsgraad en de tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

Het bestuur is blij dit besluit nu te kunnen nemen. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Sweco is eind september gestegen tot 113,9%. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad. Onze doelstelling is om de pensioenen waardevast te houden. De prijzen* stegen weliswaar met 14,53%, maar we zijn toch blij dat indexatie weer gedeeltelijk mogelijk is nadat er lang geen toeslag is verleend.  

Met name de gepensioneerden hebben deze indexatie hard nodig en merken dit direct in de portemonnee. Ook de deelnemers profiteren hiervan wanneer zij met pensioen gaan.

Met dit toeslagbesluit heeft HNPF gebruik gemaakt van de versoepelde indexatieregels die gelden tot 31 december 2022. Hierdoor is toeslagverlening vanaf een dekkingsgraad van 105% (beleids- en actuele dekkingsgraad) weer mogelijk, terwijl de grens eerder nog 110% bedroeg. Ook is de toekomstbestendigheid van de toeslagverlening losgelaten. Van deze soepele indexatieregels kon gebruik worden gemaakt omdat sociale partners de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pensioensteldel.

Bij de besluitvorming is goed gekeken wat deze indexatie betekent voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen Pensioenkring Sweco en of deze verhoging niet de belangen van groepen deelnemers schaadt. Daarnaast hebben we vooruitgekeken, omdat we financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken.

* CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand september 2021 ten opzichte van de maand september 2022

HNPF verhoogt de Pensioenen bij Collectiviteitkring 1 per 1 januari 2023 met 1%

Na jaren geen toeslag te hebben verleend is het bestuur blij dat nu alle pensioenen kunnen worden verhoogd met 1% indexatie. Dit is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

De beleidsdekkingsgraad van Collectiviteitkring 1 was eind september gestegen tot 107,3%. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad. Door de versoepelde indexatieregels is toeslagverlening vanaf een dekkingsgraad van 105% (beleids- en actuele dekkingsgraad) mogelijk, terwijl de grens eerder nog 110% bedroeg. We mogen van deze versoepelde indexatieregels gebruik maken, omdat we hebben aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Wij beseffen dat een toeslagverlening van 1% gering is gezien de hoge inflatie*. Maar zonder de versoepeling van de regels zou geen indexatie mogelijk zijn geweest per 1 januari 2023.

Bij de besluitvorming hebben we goed gekeken wat deze indexatie betekent voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen Collectiviteitkring 1 en of deze verhoging niet de belangen van groepen deelnemers schaadt. Daarnaast hebben we vooruitgekeken, omdat we financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken.

Het belanghebbendenorgaan heeft dit besluit goedgekeurd.


* De stijging van het CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand september 2022 ten opzichte van september 2021 bedraagt 14,53%.

Indexatie niet voor alle kringen mogelijk

Het is een bijzonder jaar voor de pensioenwereld. Voor het eerst sinds jaren kunnen veel pensioenfondsbesturen de pensioenen weer verhogen. Dat is mooi nieuws nu de inflatie hoog is en de koopkracht daalt. We kunnen de pensioenen alleen verhogen als de financiële situatie van de pensioenkring dit toelaat. De rente liep dit jaar op, waardoor de dekkingsgraden van alle kringen verbeterden.

Ik wil u graag uitleggen waarom er dan toch niet voor alle kringen een indexatie mogelijk is.

HNPF voert de pensioenregelingen uit voor meerdere kringen. De financiële positie (dekkingsgraad) is per kring verschillend. Ook het beleggingsbeleid is niet gelijk over de kringen. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op de risicohouding van een kring en de karakteristieken van de deelnemers.
▪ Bij risicohouding kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hoe groot de kans op een verlaging van de  
  pensioenen mag zijn ten opzichte van de kans op indexatie.
▪ Karakteristieken zijn bijvoorbeeld de hoogte van de salarissen, de verdeling tussen jong en oud en of
  er nog actieve deelnemers in de kring zijn.
Door het verschil in beleggingsbeleid zijn de dekkingsgraden van onze kringen dus niet gelijk gestegen.

Zo is de beleidsdekkingsgraad[1] van de ene kring in circa 2 jaar gestegen van 92% naar 102% en is de beleidsdekkingsgraad van een andere kring in circa 2 jaar gestegen van circa 105% naar 128%.

De overheid versoepelde de indexatieregels voor 2022 waardoor er al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% (eerder 110%) geïndexeerd kan worden. Dit is mooi nieuws maar het betekent helaas niet dat we de pensioenen van al onze deelnemers kunnen verhogen.

De pensioenen bij Randstad worden niet verhoogd. Op de eigen kringpagina is te zien of de pensioenen bij OWASE, Sweco en Collectiviteitkring 1 worden verhoogd. De pensioenen bij Arcadis zijn op 1 juli van dit jaar verhoogd.

Ik wens u fijne feestdagen!

José Suarez Menendez


[1] Het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad

Arcadis kiest voor Solidaire premieregeling

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. Er komt een nieuwe wet, de Wet toekomst pensioenen. In deze wet staat hoe de pensioenregelingen in Nederland eruit gaan zien. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling bij Arcadis.

Premieregeling
In de nieuwe pensioenregelingen spreken de werkgever en de vakbonden af hoeveel premie er jaarlijks voor het pensioen wordt betaald. Deze premie wordt afgedragen aan het pensioenfonds. Hoeveel pensioen u daar later voor krijgt ligt niet vast, zoals in de huidige pensioenregeling. Het pensioen is bijvoorbeeld afhankelijk van beleggingsrendementen en de gemiddelde levensverwachting. Het pensioenfonds belegt deze premies en houdt voor iedere deelnemer bij hoe groot zijn of haar deel is van het pensioenvermogen.

Volgens het wetsvoorstel zijn er straks twee soorten premieregelingen. Er is een variant met meer risicodeling, de solidaire premieregeling en een variant met meer individuele beleggingsvrijheid, de flexibele premieregeling.

Solidaire premieregeling
Arcadis heeft de afgelopen periode overleg met de vakbonden gevoerd. De uitkomst van dit overleg heeft geleid tot de keuze voor de Solidaire premieregeling. Bij die keuze is het deelnemersonderzoek risicobereidheid betrokken dat eind 2022 is uitgevoerd in opdracht van Het Nederlandse Pensioenfonds. De medewerkers van Arcadis hebben daarin aangegeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe pensioenregeling.

In de pensioenkrant van deze zomer en in de uitkomst risico-onderzoek Pensioenkring Arcadis zijn de resultaten van dit onderzoek vermeld.

In de solidaire premieregeling worden de pensioenpremies collectief belegd en worden risico’s gedeeld. De solidaire premieregeling ligt daarmee het meest in lijn met de huidige regeling van Arcadis. De beleggingsresultaten worden via vooraf vastgestelde regels leeftijdsafhankelijk toegekend. Vanaf de pensioendatum ontvangt iedereen een variabele uitkering. Deze uitkering kan hoger uitvallen als de beleggingsresultaten goed zijn. Maar als de resultaten tegenvallen, kan de uitkering dalen.

Een belangrijk onderdeel van de solidaire premieregeling is de solidariteitsreserve. Dit is een buffer om tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen.

Arcadis gaat nu samen met de vakbonden de regeling verder uitwerken en zal de medewerkers van Arcadis op de hoogte houden van de besluiten die samen met de vakbonden genomen worden. De start van de nieuwe pensioenregeling is gepland op 1 januari 2026.

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor jou?

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. We hebben AOW en veel werknemers bouwen pensioen op via hun werk. Maar het pensioenstelsel stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de tussentijd is er veel veranderd. We worden gemiddeld steeds ouder. En we werken niet meer ons hele leven bij één werkgever, maar veranderen vaker van baan of zijn ondernemer. 

Pensioenfondsen moeten nu forse vermogens aanhouden om iedereen de pensioenuitkering te kunnen geven die vooraf is beloofd. Aan deze vermogens zijn strenge voorwaarden verbonden. Als gevolg hiervan hebben de pensioenen een lange periode niet meer kunnen meestijgen met de prijzen.

Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.   

Klik hieronder om direct naar dit onderwerp te gaan:

 1. Wanneer?
 2. Video Rijksoverheid – uitleg werking nieuwe pensioenstelsel
 3. Video Ministerie van SZW – nieuwe regels voor ons pensioen
 4. Een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd
 5. Wat is het verschil tussen een uitkeringsovereenkomst (DB) en een premieovereenkomst (DC)?
 6. Solidaire en Flexibele regeling
 7. Een deel van je pensioen opnemen bij pensioneren?
 8. Wat houdt een beter partnerpensioen in?
 9. Eerder met pensioen?
 10. Hoe ziet het tijdspad eruit?
 11. Wat is invaren?

Wanneer?

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en is op 30 mei door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten dan uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast.

Zodra er meer duidelijkheid is over je persoonlijke situatie informeren we je zo snel mogelijk.

Video Rijksoverheid – uitleg werking nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. In de onderstaande video’s wordt uitgelegd waarom er een nieuw pensioenstelsel komt en wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent. 

Een video van de Rijksoverheid over het nieuwe pensioenstelsel

Video Ministerie van SZW – nieuwe regels voor ons pensioen

Een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

De hoogte van de leeftijd waarop je recht krijgt op een uitkering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Als de levensverwachting stijgt, dan stijgt ook de AOW-leeftijd. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan de levensverwachting.

De AOW-leeftijd in 2023 is 66 jaar en 10 maanden en komt in 2024 uit op op 67 jaar. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting.  

De AOW leeftijd is de komende jaren als volgt vastgesteld:
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar
2025: 67 jaar
2026: 67 jaar
2027: 67 jaar
2028: 67 jaar en 3 maanden

Ben je benieuwd naar jouw AOW-leeftijd? Kijk dan op https://www.svb.nl/aowleeftijd

Wat is het verschil tussen een uitkeringsovereenkomst (DB) en een premieovereenkomst (DC)?

In het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk op 1 januari 2028 ingaat, is je pensioenregeling een premieovereenkomst (DC-regeling). Bij een premieovereenkomst staat niet de pensioenuitkering, maar de maandelijkse premie vast.

Een uitkeringsovereenkomst (DB-regeling) is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. Deze beloofde ‘vaste’ pensioenuitkering is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het verdiende salaris. Je weet hoe hoog je pensioenuitkering is als je met pensioen gaat. Elk jaar bouw je een deel van je pensioen op. De meest voorkomende uitkeringsovereenkomst is een Middelloonregeling. Hierbij hangt de hoogte van het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris tijdens deze periode.

Een premieovereenkomst (DC-regeling) is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over welke premie er betaald wordt. Dit wordt ook wel beschikbare premieregeling genoemd. Deze premie betaal je samen met je werkgever. Deze premie wordt belegd. De opbrengst is niet zeker. Vooraf weet je dus niet hoe hoog je uiteindelijke pensioen zal zijn. Met de inleg en de opbrengst van je beleggingen koop je op je pensioendatum een pensioenuitkering aan. Gaat het goed met de beleggingen? Dan krijg je een hoger pensioen. Gaat het niet goed met de beleggingen? Dan is er meer kans op een lager pensioen. 

Solidaire en Flexibele regeling
Vanaf 2028 bestaan er alleen nog premieregelingen. Bij een premieregeling staat het betalen van de premie centraal. De uitkering is dan niet meer vast. Door de premiebetaling en de opbrengsten van het beleggen van die premie ontstaat een persoonlijk pensioenvermogen. Het persoonlijk pensioenvermogen wordt vanaf de pensioendatum omgezet in een uitkering. De hoogte van de uitkering beweegt mee met de hoogte van het persoonlijk pensioenvermogen. Daardoor kan de uitkering stijgen bij goede opbrengsten van de beleggingen, en dalen bij tegenvallende opbrengsten van de beleggingen.

Er komen twee verschillende varianten van de premieregeling. Sociale partners zullen een keuze maken voor:
▪ een Solidaire regeling waarbij er sprake is van collectieve beleggingen of
▪ een Flexibele regeling waarbij er sprake is van individuele beleggingen.
De beleggingsrisico’s zijn in beide regelingen voor rekening van de deelnemer .
De pensioenpremie wordt voor iedereen gelijk. De pensioenopbouw is daarmee per leeftijd ongelijk. Jongeren bouwen voor dezelfde premie meer pensioen op dan ouderen.
Doordat de pensioenen niet meer gegarandeerd zijn, hoeven er minder buffers te worden aangehouden. Daarom kunnen de pensioenen eerder verhoogd worden.

Een deel van je pensioen opnemen bij pensioneren?

Het bedrag ineens kun je opnemen op je pensioeningangsdatum of uitgesteld naar de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Bij uitstel betaal je mogelijk minder belasting en premies.

 • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen
 • het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen of in januari volgend op de AOW-datum
 • het bedrag kan niet worden opgenomen in combinatie met hoog-laagpensioen, en
 • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen (2023: € 594,89 bruto per jaar)

De keuze voor een uitgestelde uitkering van het bedrag ineens kan alleen als de pensioendatum samenvalt met de AOW-datum. Over het bedrag ineens dat je opneemt wordt direct belasting en sociale premies ingehouden. Je belastbaar inkomen stijgt en mogelijk kom je in een hoger belastingtarief. Een bedrag ineens kan ook betekenen dat je minder of geen toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt. Ook kan je eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet omhoog gaan. Laat je dus goed adviseren door een financieel adviseur.

Vanaf 2024 wordt het waarschijnlijk mogelijk om een deel (maximaal 10%) van het opgebouwde pensioen in één keer op te nemen als je met pensioen gaat. Bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen. Dit heeft wel invloed op je resterende levenslange pensioenuitkering, die wordt daardoor lager. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

Wat houdt een beter partnerpensioen in?

Beter partnerpensioen
Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt nadat jij bent overleden. Je kunt overlijden vóór je pensioendatum of erna. De afgelopen jaren zijn er veel verschillende varianten ontstaan van het partnerpensioen. Daardoor is het ingewikkeld geworden. Deelnemers weten vaak niet wat het betekent voor het partnerpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden. Zo denken achterblijvende partners soms recht te hebben op een partnerpensioen, terwijl dat niet altijd zo is. Dit hangt af van de pensioenregeling. Met de afspraken in het pensioenakkoord worden de regels eenvoudiger gemaakt.

Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum
Het is de bedoeling dat er straks slechts één type partnerpensioen is. Als iemand overlijdt terwijl hij deelnemer is in een pensioenregeling heeft de partner voortaan recht op maximaal 50% van het salaris. Zo wordt het voor deelnemers duidelijk welk bedrag de partner ontvangt als de deelnemer overlijdt terwijl hij nog in dienst is.

Verander je van baan dan vervalt het partnerpensioen. Wellicht kan je bij het einde van je dienstverband een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dat partnerpensioen blijft dan wel bestaan. 

Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
Als iemand overlijdt na de pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan het partnerpensioen in. Op de pensioendatum moet je hierover afspraken maken. Vaak wordt gekozen voor een partnerpensioen dat 70% is van het ouderdomspensioen. In het nieuwe stelsel blijft dit zo.

Eerder met pensioen?

Je kunt natuurlijk zelf bepalen om eerder met pensioen te gaan. Je vervroegt dan je pensioen en je pensioen wordt dan lager. Dit komt omdat het langer wordt uitgekeerd en er geen opbouw meer plaatsvindt. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Dat is financieel niet voor iedereen haalbaar en soms is het ook fysiek niet haalbaar om tot de pensioendatum door te werken. Daarom komt het pensioenakkoord met een aantal maatregelen:

 • Werkgevers krijgen de mogelijkheid om aan (bepaalde groepen) werknemers met zware beroepen 3 jaar voor de AOW-datum een soort vroegpensioen aan te bieden van maximaal
  € 24.444 bruto per jaar (zonder dat sprake is van een RVU-boete). Daardoor wordt het makkelijker om 3 jaar eerder uit dienst te gaan. Cao-partijen mogen in hun eigen sector zelf een regeling hiervoor ontwikkelen. Maar dat is geen verplichting.
 • Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om werken tot de AOW-leeftijd gemakkelijker te maken. Denk hierbij aan om- en bijscholing, loopbaanbegeleiding of generatieregelingen.
 • Regelingen voor verlofsparen worden verbeterd, zodat je zelf kan sparen om eerder te stoppen met werken (tot maximaal 100 weken).
 • Er wordt onderzocht of het stoppen met werken niet meer gekoppeld kan worden aan de AOW-leeftijd, maar bijvoorbeeld aan het aantal gewerkte dienstjaren. Bijvoorbeeld na 45 werkjaren

De overheid bepaalt niet welke beroepen vallen onder ‘zware beroepen’. Elke sector kan dit zelf bepalen. Zij kunnen vervolgens subsidie aanvragen om duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Het pensioenakkoord voorziet in ondersteuning bij vervroegd uittreden en in maatregelen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid, zoals de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) en verlofsparen.

Hoe ziet het tijdspad eruit?

Een wijziging in het pensioenstelsel is een grote klus, waardoor er ook veel tijd nodig is om alles zorgvuldig door te voeren. De nieuwe pensioenregels worden vanaf 1 juli 2023 ingevoerd. Uiterlijk per
1 januari 2028 moeten pensioenfondsen, zoals Het Nederlandse Pensioenfonds, voldoen aan deze nieuwe pensioenregels. 

Wat is invaren?

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedereen pensioen op volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel. De bedoeling van de wetgever is dat het pensioen dat al is opgebouwd onder het huidige stelsel wordt overdragen naar het nieuwe pensioensysteem, het zogeheten ‘invaren’. Ook de pensioenen van de gepensioneerden worden ingebracht in de nieuwe regeling.
Het invaren zal plaatsvinden op verzoek van sociale partners. Het bestuur zal beoordelen of dit evenwichtig is.

Deelnemers kunnen hier individueel geen bezwaar tegen maken, maar het belanghebbendenorgaan van de pensioenkring heeft zeggenschap met betrekking tot het invaren.

Pensioenkring Arcadis – De pensioenen zijn per 1 juli met 5,71% verhoogd

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.
De verhoging van 5,71% is gebaseerd op de stijging van de prijzen in de periode december 2020 tot december 2021*. Klik hier voor een toelichting op de generatie-effecten.

Het indexatiemoment bij Pensioenkring Arcadis is 1 juli. Het indexatiemoment bij Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Sweco, Pensioenkring Randstad Groep en Collectiviteitkring 1 is 1 januari 2023.

Het bestuur van HNPF neemt daarom voor deze kringen in het najaar een besluit over indexatie.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2021

Uitstel Wet toekomst pensioenen naar 2023

Het nieuwe pensioenstelsel gaat een jaar later in dan voorzien. De wetgeving gaat naar verwachting nu in per 1 juli 2023. Pensioenfondsen krijgen zo een jaar langer de tijd voor hun overstap naar het nieuwe stelsel: tot uiterlijk 1 januari 2027. De belangrijkste reden voor de vertraging is dat er meer tijd nodig is voor de uitwerking met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Transitie-ftk

Gevolg van het uitstel is ook dat het transitie-ftk niet op 1 januari 2023 ingevoerd kan worden. Daarom gelden ook de versoepelingen voor kortingen en indexaties per die datum (nog) niet. Wel worden de tegemoetkomingen voor kortingsmaatregelen die per einde 2019 en 2020 van kracht waren verlengd tot 31 december 2022. Bij een dekkingsgraad van minimaal 90% op 31 december 2021 hoeven de pensioenen in 2022 niet verlaagd te worden.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je via de website op de hoogte.

Het Nederlandse Pensioenfonds kiest voor Cardano en Blue Sky Group voor nieuwe pensioenstelsel

Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaat een strategische samenwerking aan met pensioen-, risico- en vermogensbeheerspecialist Cardano en kiest voor de uitvoering van nieuwe pensioenregelingen voor Blue Sky Group. Daarmee is HNPF nu al klaar voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

HNPF-bestuursvoorzitter José Suarez Menendez: “Als onafhankelijk algemeen pensioenfonds is het onze opdracht de best mogelijke keuzes voor de toekomst te maken voor de deelnemers van de pensioenfondsen en werkgevers die bij ons zijn aangesloten. Cardano en Blue Sky Group zijn echte specialisten met diepe en brede kennis van de pensioensector. Met deze partijen kunnen we onze ambities in het nieuwe stelsel optimaal realiseren en blijven we in control over onze eigen toekomst.”

Cardano: balansrisicomanagement


In de nieuwe constellatie is Cardano niet alleen de balansrisicomanagement-expert van HNPF, maar ook aanjager van innovatief ondernemerschap. Cardano zal HNPF ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe en duurzame proposities voor zowel het nieuwe stelsel als op gesloten fondsen die onder het oude regime blijven.

Blue Sky Group: administratie en communicatie


Voor de uitvoering en communicatie van de pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel is Blue Sky Group geselecteerd. Een uitvoerder met een sterk trackrecord op kwalitatief hoogwaardige pensioenuitvoering die de flexibiliteit biedt die nodig is in de overgang naar het nieuwe stelsel.

Kempen Capital Management blijft de fiduciaire vermogensbeheertaken uitvoeren. Voor bestaande klanten verandert er niets tot de overgang naar het nieuwe stelsel. a.s.r. blijft de administratie voor de huidige pensioenregelingen uitvoeren.