Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor jou?

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. We hebben AOW en veel werknemers bouwen pensioen op via hun werk. Maar het pensioenstelsel stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de tussentijd is er veel veranderd. We worden gemiddeld steeds ouder. En we werken niet meer ons hele leven bij één werkgever, maar veranderen vaker van baan of zijn ondernemer. 

Pensioenfondsen moeten nu forse vermogens aanhouden om iedereen de pensioenuitkering te kunnen geven die vooraf is beloofd. Aan deze vermogens zijn strenge voorwaarden verbonden. Als gevolg hiervan hebben de pensioenen een lange periode niet meer kunnen meestijgen met de prijzen.

Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties in 2019 een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.   

Wanneer?

De nieuwe pensioenregels worden vanaf 2023 stapsgewijs ingevoerd. Als uiterste datum geldt 1 januari 2027. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 30 maart 2022 een wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de wet aannemen, gelden de nieuwe pensioenregels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2027 zijn aangepast.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je mede via deze website op de hoogte. Zodra er meer duidelijkheid is over je persoonlijke situatie informeren we je zo snel mogelijk.

Video Rijksoverheid – uitleg werking nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. In de onderstaande video’s wordt uitgelegd waarom er een nieuw pensioenstelsel komt en wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent. 

Een video van de Rijksoverheid over het nieuwe pensioenstelsel

Video Ministerie van SZW – nieuwe regels voor ons pensioen

Een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

De hoogte van de leeftijd waarop je recht krijgt op een uitkering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Als de levensverwachting stijgt, dan stijgt ook de AOW-leeftijd. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan de levensverwachting.

De AOW-leeftijd in 2022 is 66 jaar en 7 maanden. In 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd per jaar extra levensverwachting met 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. 
Op www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd kun je jouw verwachte AOW-leeftijd berekenen.

Wat is het verschil tussen een uitkeringsovereenkomst (DB) en een premieovereenkomst (DC)?

In het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk op 1 januari 2027 ingaat, is je pensioenregeling een premieovereenkomst (DC-regeling). Bij een premieovereenkomst staat niet de pensioenuitkering, maar de maandelijkse premie vast.

Een uitkeringsovereenkomst (DB-regeling) is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. Deze beloofde ‘vaste’ pensioenuitkering is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het verdiende salaris. Je weet hoe hoog je pensioenuitkering is als je met pensioen gaat. Elk jaar bouw je een deel van je pensioen op. De meest voorkomende uitkeringsovereenkomst is een Middelloonregeling. Hierbij hangt de hoogte van het pensioen af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris tijdens deze periode.

Een premieovereenkomst (DC-regeling) is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over welke premie er betaald wordt. Dit wordt ook wel beschikbare premieregeling genoemd. Deze premie betaal je samen met je werkgever. Deze premie wordt belegd. De opbrengst is niet zeker. Vooraf weet je dus niet hoe hoog je uiteindelijke pensioen zal zijn. Met de inleg en de opbrengst van je beleggingen koop je op je pensioendatum een pensioenuitkering aan. Gaat het goed met de beleggingen? Dan krijg je een hoger pensioen. Gaat het niet goed met de beleggingen? Dan is er meer kans op een lager pensioen. 

Solidaire en Flexibele regeling
Vanaf 2027 bestaan er alleen nog premieregelingen. Bij een premieregeling staat het betalen van de premie centraal. De uitkering is dan niet meer vast. Door de premiebetaling en de opbrengsten van het beleggen van die premie ontstaat een persoonlijk pensioenvermogen. Het persoonlijk pensioenvermogen wordt vanaf de pensioendatum omgezet in een uitkering. De hoogte van de uitkering beweegt mee met de hoogte van het persoonlijk pensioenvermogen. Daardoor kan de uitkering stijgen bij goede opbrengsten van de beleggingen, en dalen bij tegenvallende opbrengsten van de beleggingen.

Er komen twee verschillende varianten van de premieregeling. Sociale partners zullen een keuze maken voor:
▪ een Solidaire regeling waarbij er sprake is van collectieve beleggingen of
▪ een Flexibele regeling waarbij er sprake is van individuele beleggingen.
De beleggingsrisico’s zijn in beide regelingen voor rekening van de deelnemer .
De pensioenpremie wordt voor iedereen gelijk. De pensioenopbouw is daarmee per leeftijd ongelijk. Jongeren bouwen voor dezelfde premie meer pensioen op dan ouderen.
Doordat de pensioenen niet meer gegarandeerd zijn, hoeven er minder buffers te worden aangehouden. Daarom kunnen de pensioenen eerder verhoogd worden.

Een deel van je pensioen op te nemen bij pensioneren?

Het bedrag ineens kun je opnemen op je pensioeningangsdatum of uitgesteld naar de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Bij uitstel betaal je mogelijk minder belasting en premies.

  • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen
  • het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen of in januari volgend op de AOW-datum
  • het bedrag kan niet worden opgenomen in combinatie met hoog-laagpensioen, en
  • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen (2022: € 520,35 bruto per jaar)

De keuze voor een uitgestelde uitkering van het bedrag ineens kan alleen als de pensioendatum samenvalt met de AOW-datum. Over het bedrag ineens dat je opneemt wordt direct belasting en sociale premies ingehouden. Je belastbaar inkomen stijgt en mogelijk kom je in een hoger belastingtarief. Een bedrag ineens kan ook betekenen dat je minder of geen toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt. Ook kan je eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet omhoog gaan. Laat je dus goed adviseren door een financieel adviseur.

Vanaf 1 juli 2023 wordt het waarschijnlijk mogelijk om een deel (maximaal 10%) van het opgebouwde pensioen in één keer op te nemen als je met pensioen gaat. Bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen. Dit heeft wel invloed op je resterende levenslange pensioenuitkering, die wordt daardoor lager. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

Wat houdt een beter partnerpensioen in?

Beter partnerpensioen
Partnerpensioen is het pensioen dat jouw partner ontvangt nadat jij bent overleden. Je kunt overlijden vóór je pensioendatum of erna. De afgelopen jaren zijn er veel verschillende varianten ontstaan van het partnerpensioen. Daardoor is het ingewikkeld geworden. Deelnemers weten vaak niet wat het betekent voor het partnerpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden. Zo denken achterblijvende partners soms recht te hebben op een partnerpensioen, terwijl dat niet altijd zo is. Dit hangt af van de pensioenregeling. Met de afspraken in het pensioenakkoord worden de regels eenvoudiger gemaakt.

Partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum
Het is de bedoeling dat er straks slechts één type partnerpensioen is. Als iemand overlijdt terwijl hij deelnemer is in een pensioenregeling heeft de partner voortaan recht op maximaal 50% van het salaris. Zo wordt het voor deelnemers duidelijk welk bedrag de partner ontvangt als de deelnemer overlijdt terwijl hij nog in dienst is.

Verander je van baan dan vervalt het partnerpensioen. Wellicht kan je bij het einde van je dienstverband een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Dat partnerpensioen blijft dan wel bestaan. 

Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
Als iemand overlijdt na de pensioendatum, stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan het partnerpensioen in. Op de pensioendatum moet je hierover afspraken maken. Vaak wordt gekozen voor een partnerpensioen dat 70% is van het ouderdomspensioen. In het nieuwe stelsel blijft dit zo.

Eerder met pensioen?

Je kunt natuurlijk zelf bepalen om eerder met pensioen te gaan. Je vervroegt dan je pensioen en je pensioen wordt dan lager. Dit komt omdat het langer wordt uitgekeerd en er geen opbouw meer plaatsvindt. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Dat is financieel niet voor iedereen haalbaar en soms is het ook fysiek niet haalbaar om tot de pensioendatum door te werken. Daarom komt het pensioenakkoord met een aantal maatregelen:

  • Werkgevers krijgen de mogelijkheid om aan (bepaalde groepen) werknemers met zware beroepen 3 jaar voor de AOW-datum een soort vroegpensioen aan te bieden van maximaal
    € 22.000 bruto per jaar (zonder dat sprake is van een RVU-boete). Daardoor wordt het makkelijker om 3 jaar eerder uit dienst te gaan. Cao-partijen mogen in hun eigen sector zelf een regeling hiervoor ontwikkelen. Maar dat is geen verplichting.
  • Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om werken tot de AOW-leeftijd gemakkelijker te maken. Denk hierbij aan om- en bijscholing, loopbaanbegeleiding of generatieregelingen.
  • Regelingen voor verlofsparen worden verbeterd, zodat je zelf kan sparen om eerder te stoppen met werken (tot maximaal 100 weken).
  • Er wordt onderzocht of het stoppen met werken niet meer gekoppeld kan worden aan de AOW-leeftijd, maar bijvoorbeeld aan het aantal gewerkte dienstjaren. Bijvoorbeeld na 45 werkjaren

De overheid bepaalt niet welke beroepen vallen onder ‘zware beroepen’. Elke sector kan dit zelf bepalen. Zij kunnen vervolgens subsidie aanvragen om duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Het pensioenakkoord voorziet in ondersteuning bij vervroegd uittreden en in maatregelen ter bevordering van duurzame inzetbaarheid, zoals de RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) en verlofsparen.

Hoe ziet het tijdspad eruit?

Een wijziging in het pensioenstelsel is een grote klus, waardoor er ook veel tijd nodig is om alles zorgvuldig door te voeren. De nieuwe pensioenregels worden vanaf 2023 stapsgewijs ingevoerd. Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten pensioenfondsen, zoals Het Nederlandse Pensioenfonds, voldoen aan deze nieuwe pensioenregels. 

Wat is invaren?

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedereen pensioen op volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel. De bedoeling van de wetgever is dat het pensioen dat al is opgebouwd onder het huidige stelsel wordt overdragen naar het nieuwe pensioensysteem, het zogeheten ‘invaren’. Ook de pensioenen van de gepensioneerden worden ingebracht in de nieuwe regeling.
Het invaren zal plaatsvinden op verzoek van sociale partners. Het bestuur zal beoordelen of dit evenwichtig is.

Deelnemers kunnen hier individueel geen bezwaar tegen maken, maar het belanghebbendenorgaan van de pensioenkring heeft zeggenschap met betrekking tot het invaren.

Pensioenkring Arcadis – De pensioenen zijn per 1 juli met 5,71% verhoogd

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.
De verhoging van 5,71% is gebaseerd op de stijging van de prijzen in de periode december 2020 tot december 2021*.

Het indexatiemoment bij Pensioenkring Arcadis is 1 juli. Het indexatiemoment bij Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Sweco, Pensioenkring Randstad Groep en Collectiviteitkring 1 is 1 januari 2023.

Het bestuur van HNPF neemt daarom voor deze kringen in het najaar een besluit over indexatie.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2021

Goed nieuws voor deelnemer Pensioenkring Arcadis! Je pensioen is per 1 juli met 5,71% verhoogd.

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.
De verhoging van 5,71% is gebaseerd op de stijging van de prijzen in de periode december 2020 tot december 2021*.

Door de tijdelijke versoepeling van de indexatieregels mogen de pensioenen verhoogd worden als de dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden hoger was dan 105% in plaats van 110%. Eind mei bedroeg deze 115,9%. Deze ruime buffer maakt indexatie weer mogelijk.

Het bestuur van HNPF is blij met dit besluit. De pensioenen zijn de afgelopen jaren niet verhoogd en de inflatie is inmiddels behoorlijk hoog. De doelstelling van HNPF is om de pensioenen waardevast te houden.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2021

Uitstel Wet toekomst pensioenen naar 2023

Het nieuwe pensioenstelsel gaat een jaar later in dan voorzien. De wetgeving gaat naar verwachting nu in per 1 januari 2023. Pensioenfondsen krijgen zo een jaar langer de tijd voor hun overstap naar het nieuwe stelsel: tot uiterlijk 1 januari 2027. De belangrijkste reden voor de vertraging is dat er meer tijd nodig is voor de uitwerking met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Transitie-ftk

Gevolg van het uitstel is ook dat het transitie-ftk niet op 1 januari 2022 ingevoerd kan worden. Daarom gelden ook de versoepelingen voor kortingen en indexaties per die datum (nog) niet. Wel worden de tegemoetkomingen voor kortingsmaatregelen die per einde 2019 en 2020 van kracht waren nog eens met een jaar verlengd. Bij een dekkingsgraad van minimaal 90% op 31 december 2021 hoeven de pensioenen in 2022 niet verlaagd te worden.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden je via de website op de hoogte.

Het Nederlandse Pensioenfonds kiest voor Cardano en Blue Sky Group voor nieuwe pensioenstelsel

Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaat een strategische samenwerking aan met pensioen-, risico- en vermogensbeheerspecialist Cardano en kiest voor de uitvoering van nieuwe pensioenregelingen voor Blue Sky Group. Daarmee is HNPF nu al klaar voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

HNPF-bestuursvoorzitter José Suarez Menendez: “Als onafhankelijk algemeen pensioenfonds is het onze opdracht de best mogelijke keuzes voor de toekomst te maken voor de deelnemers van de pensioenfondsen en werkgevers die bij ons zijn aangesloten. Cardano en Blue Sky Group zijn echte specialisten met diepe en brede kennis van de pensioensector. Met deze partijen kunnen we onze ambities in het nieuwe stelsel optimaal realiseren en blijven we in control over onze eigen toekomst.”

Cardano: balansrisicomanagement


In de nieuwe constellatie is Cardano niet alleen de balansrisicomanagement-expert van HNPF, maar ook aanjager van innovatief ondernemerschap. Cardano zal HNPF ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe en duurzame proposities voor zowel het nieuwe stelsel als op gesloten fondsen die onder het oude regime blijven.

Blue Sky Group: administratie en communicatie


Voor de uitvoering en communicatie van de pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel is Blue Sky Group geselecteerd. Een uitvoerder met een sterk trackrecord op kwalitatief hoogwaardige pensioenuitvoering die de flexibiliteit biedt die nodig is in de overgang naar het nieuwe stelsel.

Kempen Capital Management blijft de fiduciaire vermogensbeheertaken uitvoeren. Voor bestaande klanten verandert er niets tot de overgang naar het nieuwe stelsel. a.s.r. blijft de administratie voor de huidige pensioenregelingen uitvoeren.

Interview met voorzitter José Suarez Menendez over de nieuwe strategische partners

Als onafhankelijk algemeen pensioenfonds is het onze opdracht de best mogelijke keuzes voor de toekomst te maken voor de deelnemers van de pensioenfondsen en werkgevers die zich bij ons hebben aangesloten. Cardano en Blue Sky Group zijn echte specialisten met diepe en brede kennis van de pensioensector. Met deze partijen kunnen we onze ambities in het nieuwe stelsel optimaal realiseren en blijven we in control over onze eigen toekomst.

Lees hier het volledige interview met voorzitter José Suarez Menendez van Het Nederlandse Pensioenfonds over de keuze.

We hebben iets te vieren!

Het Nederlandse Pensioenfonds bestaat 5 jaar! We zijn trots dat we 5 jaar na de start tot één van de succesvolste algemeen pensioenfondsen van Nederland behoren.

In de afgelopen 5 jaar is ons belegd vermogen gegroeid naar ruim 5 miljard euro. We hebben 5 Pensioenkringen gebouwd en we verzorgen het pensioen voor 50.000 deelnemers. Zowel grote pensioenfondsen als werkgevers kiezen voor onze duurzame oplossing.

Met ons 5-jarig bestaan nemen we u graag mee in de 5 belangrijkste voordelen van een Algemeen Pensioenfonds (APF) en dan Het Nederlandse Pensioenfonds in het bijzonder.

Benieuwd wat wij jouw pensioenfonds of bedrijf te bieden hebben? We delen graag onze ervaringen en voordelen met je.

“Waarom zou je tot 2027 wachten met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel als je nu al ontzorgd kan worden door over te stappen naar Het Nederlandse Pensioenfonds?

Wacht geen 5 jaar voordat je overstapt!
“Waarom zou je tot 2027 wachten met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel als je nu al ontzorgd kan worden door over te stappen naar Het Nederlandse Pensioenfonds? Het voordeel is dat je de veranderingen niet zelf hoeft te organiseren. Zo bespaar je energie, kosten, profiteer je van schaalvoordelen bij beleggen èn houd je toch zeggenschap over je pensioenregeling. Dus heb je wel de lusten, maar niet de lasten. Dat is het voordeel van ons algemeen pensioenfonds” zegt Francis van Bergenhenegouwen, directeur van Het Nederlandse Pensioenfonds. Meer lezen? Klik hier en lees het hele interview in PensioenPro!

Wat zeggen onze klanten?

Bram Mommers (Pensioenkring Arcadis):

Ik ben heel blij met onze keuze voor Het Nederlandse pensioenfonds en dat we niet hebben afgewacht. Mijn advies aan andere pensioenfondsen en werkgevers is echt om ook nu de stap te maken!’ 

Daan van Baarsen van De Efteling (Collectiviteitkring 1):

‘We waren op zoek naar een echte partner, en die hebben we gevonden in Het Nederlandse pensioenfonds’

 Guy van Doremalen van DAS (Collectiviteitkring 1):

“De kwaliteit van de aanpak van Het Nederlandse pensioenfonds gaf de doorslag”