Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten dan uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. We krijgen als sector dus een jaar langer de tijd om deze aanpassingen te realiseren.

Wat verandert er in de nieuwe Wet?

Pensioenregelingen worden een beschikbare premieregeling
De premie die werknemers en werkgevers samen inleggen is afhankelijk van uw inkomen. Deze wordt vervolgens belegd. De hoogte van het pensioen staat dus vooraf niet meer vast maar wordt afhankelijk van de beleggingsrendementen.

Sociale partners kunnen kiezen voor 2 premieregelingen.

In de solidaire premieregeling (SPR) worden de risico’s collectief gedeeld. Het pensioen is dan stabieler. Dit wordt bereikt met een solidariteitsreserve. Een deel van het rendement wordt gebruikt om het opgebouwde pensioenvermogen en de ingegane pensioenen te beschermen. De rest van het rendement wordt op basis van gelopen beleggingsrisico verdeeld. Dit is het overrendement. Jongeren hebben meer risico gelopen en krijgen meer overrendement. Ouderen hebben minder risico gelopen en krijgen minder van het overrendement. Een overrendement in een jaar kan ook negatief zijn. Door de collectiviteit is er voor deelnemers geen keuzestress.

In de flexibele premieregeling (FPR) worden geen of minder risico’s met elkaar gedeeld. In deze premieregeling hebben deelnemers de keuzemogelijkheid om meer of minder risicovol te beleggen. Deelnemers kunnen kiezen hoeveel beleggingsrisico ze willen lopen. Bij pensionering kan gekozen worden voor een vaste of variabele uitkering. In de flexibele premieregeling kunnen ook risico’s gedeeld worden in een risicodelingsreserve.

Stand van zaken bij HNPF
Bij een aantal van onze kringen hebben de sociale partners al een keuze gemaakt voor een van beide pensioenregelingen. Andere kringen moeten nog een richting bepalen en wachten de invoering van de wet af. 

Partijen die al een keuze hebben gemaakt zijn bezig met de inhoud van de regeling. Daarbij wordt de pensioendoelstelling een belangrijk onderwerp en hoe groot de kans moet zijn dat deze doelstelling wordt behaald. Daarvoor zullen veel berekeningen worden gemaakt de komende periode.

Verder is belangrijk hoeveel premie er beschikbaar is van werknemers en werkgever en hoe het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ingevuld. Over deze onderwerpen moete sociale partners een besluit nemen.   

Als Pensioenfonds ondersteunen wij de projectgroepen en trekken we gezamenlijk op richting het nieuwe stelsel, zodat we op tijd de nieuwe regelingen kunnen gaan uitvoeren. De belanghebbendenorganen van de kringen hebben belangrijke goedkeuringsrechten.

Huidige beschikbare premieregelingen in Collectiviteitkring Flexibele regeling
In onze Collectiviteitkring Flexibele regeling wordt de beschikbare premieregeling uitgevoerd met een leeftijdsafhankelijke premie. Deze regeling mag in stand blijven voor de huidige deelnemers.  Alle nieuwe deelnemers moeten uiterlijk 1 januari 2028 in het nieuwe stelsel pensioen gaan opbouwen in de solidaire of flexibele premieregeling.   

Invaren
De pensioenen die nu al zijn opgebouwd kunnen straks worden verhuisd naar de nieuwe pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel. Het is prettig als bestaande en nieuwe pensioenen bij elkaar gehouden kunnen worden. We noemen dit invaren.
Invaren van bestaande pensioenaanspraken is het uitgangspunt binnen de nieuwe wet. Hiervan kan alleen met argumenten worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een onevenredig ongunstig effect voor bepaalde groepen belanghebbenden.

Sociale partners nemen dit besluit. Het bestuur gaat vervolgens over de evenwichtige verdeling van het vermogen. Het belanghebbendenorgaan van de kring heeft hier belangrijke goedkeuringsrechten.  

Individuele keuzes
Er blijven nog individuele keuzemogelijkheden bestaan. In zowel de solidaire als of flexibele premieregeling kan een deelnemer zelf de volgende keuzes maken:
Bedrag ineens. Bij pensionering kun je straks in een keer 10% van je potje wilt opnemen.  
▪ Wil je het nabestaandenpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen (of omgekeerd)
▪ Wil je met deeltijdpensioen en deels blijven werken?
Wanneer wil je met pensioen?

Zodra er meer informatie is zullen wij u hierover informeren.   

Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese richtlijn, die vanaf 10 maart 2021 van kracht is. Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor eindbeleggers gemakkelijker wordt om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in beleggingen bij hun pensioenfonds. Hieronder treft u drie documenten aan, die uitleg geven over duurzaamheid binnen uw pensioenregeling.

  1. Duurzaamheidsinformatie
  2. Precontractuele informatie
  3. MVB-beleid 2023

HNPF verhoogt alle pensioenen per 1 januari 2023 bij Pensioenkring Sweco met 6,5%

Per 1 januari 2023 verhoogt HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Sweco met 6,5%. Deze verhoging is mogelijk door de gestegen dekkingsgraad en de tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

Het bestuur is blij dit besluit nu te kunnen nemen. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Sweco is eind september gestegen tot 113,9%. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad. Onze doelstelling is om de pensioenen waardevast te houden. De prijzen* stegen weliswaar met 14,53%, maar we zijn toch blij dat indexatie weer gedeeltelijk mogelijk is nadat er lang geen toeslag is verleend.  

Met name de gepensioneerden hebben deze indexatie hard nodig en merken dit direct in de portemonnee. Ook de deelnemers profiteren hiervan wanneer zij met pensioen gaan.

Met dit toeslagbesluit heeft HNPF gebruik gemaakt van de versoepelde indexatieregels die gelden tot 31 december 2022. Hierdoor is toeslagverlening vanaf een dekkingsgraad van 105% (beleids- en actuele dekkingsgraad) weer mogelijk, terwijl de grens eerder nog 110% bedroeg. Ook is de toekomstbestendigheid van de toeslagverlening losgelaten. Van deze soepele indexatieregels kon gebruik worden gemaakt omdat sociale partners de intentie hebben om de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pensioensteldel.

Bij de besluitvorming is goed gekeken wat deze indexatie betekent voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen Pensioenkring Sweco en of deze verhoging niet de belangen van groepen deelnemers schaadt. Daarnaast hebben we vooruitgekeken, omdat we financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken.

* CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand september 2021 ten opzichte van de maand september 2022

Pensioenkring Sweco – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Sweco. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.

25% van de gepensioneerde deelnemers en 15% van de actieve deelnemers van Pensioenkring Sweco hebben aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! 

Hier treft u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Uitkomst risico-onderzoek Pensioenkring Sweco