Hoe denk je over risico en je pensioen?

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat de komende tijd veranderen. Ook de pensioenregeling van
Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF), pensioenkring Arcadis wordt aangepast aan de nieuwe regels. Wij willen onze pensioenregeling zoveel mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren van onze deelnemers en gepensioneerden. Daarom hielden aan het begin van het jaar een onderzoek naar risico en pensioen. In dit bericht delen we de resultaten van het onderzoek.

Beleggen en risico

Pensioenfondsen beleggen het geld dat je samen met je werkgever inlegt of hebt ingelegd. Beleggen levert namelijk op de lange termijn gemiddeld meer op dan sparen. Maar beleggen brengt ook meer risico’s met zich mee. In het onderzoek vroegen we hoeveel risico je wilt lopen en hoeveel risico je kunt lopen.

Gemiddeld risico

Ruim driekwart van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat het pensioen van HNPF, kring Arcadis (heel) belangrijk is om rond te komen. Wel zeggen de deelnemers een forse daling van het pensioen te kunnen opvangen. Bijvoorbeeld door hun uitgaven te verminderen, of door het inkomen van hun partner.

Bijna de helft van de mensen (49%) kiest voor een gemiddeld risico bij het beleggen van hun pensioen. Ongeveer 20% van de mensen is bereid meer dan gemiddeld risico te nemen. Jongeren onder de 45 jaar en mensen met een hoog inkomen zijn bereid wat meer risico te nemen.

Het pensioen moet mee kunnen groeien met de prijzen

De meeste mensen (89%) geven de voorkeur aan een pensioen dat meebeweegt met de economie, in plaats van een vast pensioen dat niet kan stijgen of dalen. Zij kiezen daarmee voor een pensioen dat (gedeeltelijk) kan meegroeien met de prijzen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen: zowel jongeren als gepensioneerden zijn het hierover eens. Mensen met hogere inkomens neigen wat vaker naar een pensioen dat wat meer stijgt en daalt dan de lagere inkomensgroepen.

Hoeveel mag het pensioen schommelen?

Gemiddeld genomen vinden deelnemers een schommeling van 6,2% van hun pensioen acceptabel. Maar gepensioneerden zien het pensioen liever wat minder schommelen.

Bijna de helft van de mensen zegt een voorkeur te hebben voor een pensioen dat in de eerste jaren na pensionering wat hoger is, en later waarschijnlijk wat lager wordt. Gepensioneerden zeggen wat vaker liever een pensioen te hebben dat elk jaar ongeveer hetzelfde is.

Bedankt!

Ruim 1200 mensen deden mee aan het onderzoek. Dat is zo’n 14% van alle deelnemers en gepensioneerden. Een mooi resultaat! De informatie uit het onderzoek nemen we mee bij het bepalen van het beleid. Heb jij ook meegedaan? Dan willen we je daar hartelijk voor bedanken.

HNPF verhoogt alle pensioenen per 1 juli 2023 bij Pensioenkring Arcadis met 7,4%

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 7,40% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

Het pensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen*. Deze stegen het afgelopen jaar met 9,59%. Het fonds kent een gedeeltelijke indexatie toe van 7,40%. Of indexatie mogelijk is, hangt af van de financiële situatie van Pensioenkring Arcadis. De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Arcadis bedroeg eind mei 123,3%. Klik hier voor een toelichting op de generatie-effecten.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2022 ten opzichte van de maand december 2021

Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. Werkgevers en vakorganisaties moeten daarvoor nog de nodige besluiten nemen.

Wat blijft hetzelfde?

Je blijft pensioen opbouwen via je werkgever. Vanaf pensionering wordt je pensioen levenslang uitgekeerd. Meevallers en tegenvallers blijven we samen delen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat doen we nu ook.

Wat wordt er anders?
Je pensioen gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie, maar kan ook omlaag als het tegenzit. Wel komen er regels om de schommelingen te dempen. In de nieuwe regeling krijg je een persoonlijk pensioenvermogen. 

Bij het nieuwe pensioen krijgt iedereen een eigen pensioenpot, terwijl de pensioenen nu uit een gezamenlijke pot komen

Meer weten?
Kijk eens op www.onsnieuwepensioen.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vind je veel duidelijke uitlegfilmpjes over wat er gaat veranderen, wat hetzelfde blijft en hoe pensioen werkt.

Er verandert nu nog niets
De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. We houden je op de hoogte.   

Arcadis kiest voor Solidaire premieregeling

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. Er komt een nieuwe wet, de Wet toekomst pensioenen. In deze wet staat hoe de pensioenregelingen in Nederland eruit gaan zien. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling bij Arcadis.

Premieregeling
In de nieuwe pensioenregelingen spreken de werkgever en de vakbonden af hoeveel premie er jaarlijks voor het pensioen wordt betaald. Deze premie wordt afgedragen aan het pensioenfonds. Hoeveel pensioen u daar later voor krijgt ligt niet vast, zoals in de huidige pensioenregeling. Het pensioen is bijvoorbeeld afhankelijk van beleggingsrendementen en de gemiddelde levensverwachting. Het pensioenfonds belegt deze premies en houdt voor iedere deelnemer bij hoe groot zijn of haar deel is van het pensioenvermogen.

Volgens het wetsvoorstel zijn er straks twee soorten premieregelingen. Er is een variant met meer risicodeling, de solidaire premieregeling en een variant met meer individuele beleggingsvrijheid, de flexibele premieregeling.

Solidaire premieregeling
Arcadis heeft de afgelopen periode overleg met de vakbonden gevoerd. De uitkomst van dit overleg heeft geleid tot de keuze voor de Solidaire premieregeling. Bij die keuze is het deelnemersonderzoek risicobereidheid betrokken dat eind 2022 is uitgevoerd in opdracht van Het Nederlandse Pensioenfonds. De medewerkers van Arcadis hebben daarin aangegeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe pensioenregeling.

In de pensioenkrant van deze zomer en in de uitkomst risico-onderzoek Pensioenkring Arcadis zijn de resultaten van dit onderzoek vermeld.

In de solidaire premieregeling worden de pensioenpremies collectief belegd en worden risico’s gedeeld. De solidaire premieregeling ligt daarmee het meest in lijn met de huidige regeling van Arcadis. De beleggingsresultaten worden via vooraf vastgestelde regels leeftijdsafhankelijk toegekend. Vanaf de pensioendatum ontvangt iedereen een variabele uitkering. Deze uitkering kan hoger uitvallen als de beleggingsresultaten goed zijn. Maar als de resultaten tegenvallen, kan de uitkering dalen.

Een belangrijk onderdeel van de solidaire premieregeling is de solidariteitsreserve. Dit is een buffer om tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen.

Arcadis gaat nu samen met de vakbonden de regeling verder uitwerken en zal de medewerkers van Arcadis op de hoogte houden van de besluiten die samen met de vakbonden genomen worden. De start van de nieuwe pensioenregeling is gepland op 1 januari 2026.

Pensioenkring Arcadis – De pensioenen zijn per 1 juli met 5,71% verhoogd

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.
De verhoging van 5,71% is gebaseerd op de stijging van de prijzen in de periode december 2020 tot december 2021*. Klik hier voor een toelichting op de generatie-effecten.

Het indexatiemoment bij Pensioenkring Arcadis is 1 juli. Het indexatiemoment bij Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Sweco, Pensioenkring Randstad Groep en Collectiviteitkring 1 is 1 januari 2023.

Het bestuur van HNPF neemt daarom voor deze kringen in het najaar een besluit over indexatie.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2021

Pensioenkring Arcadis – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Arcadis. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.

21% van de gepensioneerde deelnemers en 14% van de actieve deelnemers van Pensioenkring Arcadis hebben aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! 

Hieronder treft u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Uitkomst risico-onderzoek pensioenkring Arcadis