Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten dan uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. We krijgen als sector dus een jaar langer de tijd om deze aanpassingen te realiseren.

Wat verandert er in de nieuwe Wet?

Pensioenregelingen worden een beschikbare premieregeling
De premie die werknemers en werkgevers samen inleggen is afhankelijk van uw inkomen. Deze wordt vervolgens belegd. De hoogte van het pensioen staat dus vooraf niet meer vast maar wordt afhankelijk van de beleggingsrendementen.

Sociale partners kunnen kiezen voor 2 premieregelingen.

In de solidaire premieregeling (SPR) worden de risico’s collectief gedeeld. Het pensioen is dan stabieler. Dit wordt bereikt met een solidariteitsreserve. Een deel van het rendement wordt gebruikt om het opgebouwde pensioenvermogen en de ingegane pensioenen te beschermen. De rest van het rendement wordt op basis van gelopen beleggingsrisico verdeeld. Dit is het overrendement. Jongeren hebben meer risico gelopen en krijgen meer overrendement. Ouderen hebben minder risico gelopen en krijgen minder van het overrendement. Een overrendement in een jaar kan ook negatief zijn. Door de collectiviteit is er voor deelnemers geen keuzestress.

In de flexibele premieregeling (FPR) worden geen of minder risico’s met elkaar gedeeld. In deze premieregeling hebben deelnemers de keuzemogelijkheid om meer of minder risicovol te beleggen. Deelnemers kunnen kiezen hoeveel beleggingsrisico ze willen lopen. Bij pensionering kan gekozen worden voor een vaste of variabele uitkering. In de flexibele premieregeling kunnen ook risico’s gedeeld worden in een risicodelingsreserve.

Stand van zaken bij HNPF
Bij een aantal van onze kringen hebben de sociale partners al een keuze gemaakt voor een van beide pensioenregelingen. Andere kringen moeten nog een richting bepalen en wachten de invoering van de wet af. 

Partijen die al een keuze hebben gemaakt zijn bezig met de inhoud van de regeling. Daarbij wordt de pensioendoelstelling een belangrijk onderwerp en hoe groot de kans moet zijn dat deze doelstelling wordt behaald. Daarvoor zullen veel berekeningen worden gemaakt de komende periode.

Verder is belangrijk hoeveel premie er beschikbaar is van werknemers en werkgever en hoe het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ingevuld. Over deze onderwerpen moete sociale partners een besluit nemen.   

Als Pensioenfonds ondersteunen wij de projectgroepen en trekken we gezamenlijk op richting het nieuwe stelsel, zodat we op tijd de nieuwe regelingen kunnen gaan uitvoeren. De belanghebbendenorganen van de kringen hebben belangrijke goedkeuringsrechten.

Huidige beschikbare premieregelingen in Collectiviteitkring Flexibele regeling
In onze Collectiviteitkring Flexibele regeling wordt de beschikbare premieregeling uitgevoerd met een leeftijdsafhankelijke premie. Deze regeling mag in stand blijven voor de huidige deelnemers.  Alle nieuwe deelnemers moeten uiterlijk 1 januari 2028 in het nieuwe stelsel pensioen gaan opbouwen in de solidaire of flexibele premieregeling.   

Invaren
De pensioenen die nu al zijn opgebouwd kunnen straks worden verhuisd naar de nieuwe pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel. Het is prettig als bestaande en nieuwe pensioenen bij elkaar gehouden kunnen worden. We noemen dit invaren.
Invaren van bestaande pensioenaanspraken is het uitgangspunt binnen de nieuwe wet. Hiervan kan alleen met argumenten worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een onevenredig ongunstig effect voor bepaalde groepen belanghebbenden.

Sociale partners nemen dit besluit. Het bestuur gaat vervolgens over de evenwichtige verdeling van het vermogen. Het belanghebbendenorgaan van de kring heeft hier belangrijke goedkeuringsrechten.  

Individuele keuzes
Er blijven nog individuele keuzemogelijkheden bestaan. In zowel de solidaire als of flexibele premieregeling kan een deelnemer zelf de volgende keuzes maken:
Bedrag ineens. Bij pensionering kun je straks in een keer 10% van je potje wilt opnemen.  
▪ Wil je het nabestaandenpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen (of omgekeerd)
▪ Wil je met deeltijdpensioen en deels blijven werken?
Wanneer wil je met pensioen?

Zodra er meer informatie is zullen wij u hierover informeren.   

Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese richtlijn, die vanaf 10 maart 2021 van kracht is. Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor eindbeleggers gemakkelijker wordt om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in beleggingen bij hun pensioenfonds. Hieronder treft u drie documenten aan, die uitleg geven over duurzaamheid binnen uw pensioenregeling.

  1. Duurzaamheidsinformatie
  2. Precontractuele informatie
  3. MVB-beleid 2023

Arcadis kiest voor Solidaire premieregeling

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. Er komt een nieuwe wet, de Wet toekomst pensioenen. In deze wet staat hoe de pensioenregelingen in Nederland eruit gaan zien. Dit heeft ook gevolgen voor de pensioenregeling bij Arcadis.

Premieregeling
In de nieuwe pensioenregelingen spreken de werkgever en de vakbonden af hoeveel premie er jaarlijks voor het pensioen wordt betaald. Deze premie wordt afgedragen aan het pensioenfonds. Hoeveel pensioen u daar later voor krijgt ligt niet vast, zoals in de huidige pensioenregeling. Het pensioen is bijvoorbeeld afhankelijk van beleggingsrendementen en de gemiddelde levensverwachting. Het pensioenfonds belegt deze premies en houdt voor iedere deelnemer bij hoe groot zijn of haar deel is van het pensioenvermogen.

Volgens het wetsvoorstel zijn er straks twee soorten premieregelingen. Er is een variant met meer risicodeling, de solidaire premieregeling en een variant met meer individuele beleggingsvrijheid, de flexibele premieregeling.

Solidaire premieregeling
Arcadis heeft de afgelopen periode overleg met de vakbonden gevoerd. De uitkomst van dit overleg heeft geleid tot de keuze voor de Solidaire premieregeling. Bij die keuze is het deelnemersonderzoek risicobereidheid betrokken dat eind 2022 is uitgevoerd in opdracht van Het Nederlandse Pensioenfonds. De medewerkers van Arcadis hebben daarin aangegeven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe pensioenregeling.

In de pensioenkrant van deze zomer en in de uitkomst risico-onderzoek Pensioenkring Arcadis zijn de resultaten van dit onderzoek vermeld.

In de solidaire premieregeling worden de pensioenpremies collectief belegd en worden risico’s gedeeld. De solidaire premieregeling ligt daarmee het meest in lijn met de huidige regeling van Arcadis. De beleggingsresultaten worden via vooraf vastgestelde regels leeftijdsafhankelijk toegekend. Vanaf de pensioendatum ontvangt iedereen een variabele uitkering. Deze uitkering kan hoger uitvallen als de beleggingsresultaten goed zijn. Maar als de resultaten tegenvallen, kan de uitkering dalen.

Een belangrijk onderdeel van de solidaire premieregeling is de solidariteitsreserve. Dit is een buffer om tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen.

Arcadis gaat nu samen met de vakbonden de regeling verder uitwerken en zal de medewerkers van Arcadis op de hoogte houden van de besluiten die samen met de vakbonden genomen worden. De start van de nieuwe pensioenregeling is gepland op 1 januari 2026.

Pensioenkring Arcadis – De pensioenen zijn per 1 juli met 5,71% verhoogd

Per 1 juli heeft HNPF de pensioenen bij Pensioenkring Arcadis met 5,71% verhoogd. Deze verhoging is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.
De verhoging van 5,71% is gebaseerd op de stijging van de prijzen in de periode december 2020 tot december 2021*. Klik hier voor een toelichting op de generatie-effecten.

Het indexatiemoment bij Pensioenkring Arcadis is 1 juli. Het indexatiemoment bij Pensioenkring OWASE, Pensioenkring Sweco, Pensioenkring Randstad Groep en Collectiviteitkring 1 is 1 januari 2023.

Het bestuur van HNPF neemt daarom voor deze kringen in het najaar een besluit over indexatie.

*CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand december 2020 ten opzichte van de maand december 2021

Pensioenkring Arcadis – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Pensioenkring Arcadis. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.

21% van de gepensioneerde deelnemers en 14% van de actieve deelnemers van Pensioenkring Arcadis hebben aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! 

Hieronder treft u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Uitkomst risico-onderzoek pensioenkring Arcadis