Wet toekomst pensioenen een feit!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over de invoering van een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast. Werkgevers en vakorganisaties moeten daarvoor nog de nodige besluiten nemen.

Wat blijft hetzelfde?

Je blijft pensioen opbouwen via je werkgever. Vanaf pensionering wordt je pensioen levenslang uitgekeerd. Meevallers en tegenvallers blijven we samen delen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dat doen we nu ook.

Wat wordt er anders?
Je pensioen gaat sneller omhoog als het goed gaat met de economie, maar kan ook omlaag als het tegenzit. Wel komen er regels om de schommelingen te dempen. In de nieuwe regeling krijg je een persoonlijk pensioenvermogen. 

Bij het nieuwe pensioen krijgt iedereen een eigen pensioenpot, terwijl de pensioenen nu uit een gezamenlijke pot komen

Meer weten?
Kijk eens op www.onsnieuwepensioen.nl. Deze website is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vind je veel duidelijke uitlegfilmpjes over wat er gaat veranderen, wat hetzelfde blijft en hoe pensioen werkt.

Er verandert nu nog niets
De nieuwe regels gaan in op 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om volgens deze regels te gaan werken. We houden je op de hoogte.   

Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese richtlijn, die vanaf 10 maart 2021 van kracht is. Het doel van SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor eindbeleggers gemakkelijker wordt om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in beleggingen bij hun pensioenfonds. Hieronder treft u drie documenten aan, die uitleg geven over duurzaamheid binnen uw pensioenregeling.

  1. Duurzaamheidsinformatie
  2. Precontractuele informatie
  3. MVB-beleid 2023
  4. Annex 1 leeswijzer
  5. Annex 1 CK1 2022
  6. Annex 1 CKF 2022
  7. Annex 1 PKA 2022
  8. Annex 1 PKO 2022
  9. Annex 1 PKRG 2022
  10. Annex 1 PKS 2022

HNPF verhoogt de Pensioenen bij Collectiviteitkring 1 per 1 januari 2023 met 1%

Na jaren geen toeslag te hebben verleend is het bestuur blij dat nu alle pensioenen kunnen worden verhoogd met 1% indexatie. Dit is mogelijk door een tijdelijke versoepeling van de indexatieregels en is een eerste stap in de richting van het nieuwe pensioenstelsel.

De beleidsdekkingsgraad van Collectiviteitkring 1 was eind september gestegen tot 107,3%. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de actuele dekkingsgraad. Door de versoepelde indexatieregels is toeslagverlening vanaf een dekkingsgraad van 105% (beleids- en actuele dekkingsgraad) mogelijk, terwijl de grens eerder nog 110% bedroeg. We mogen van deze versoepelde indexatieregels gebruik maken, omdat we hebben aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Wij beseffen dat een toeslagverlening van 1% gering is gezien de hoge inflatie*. Maar zonder de versoepeling van de regels zou geen indexatie mogelijk zijn geweest per 1 januari 2023.

Bij de besluitvorming hebben we goed gekeken wat deze indexatie betekent voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen Collectiviteitkring 1 en of deze verhoging niet de belangen van groepen deelnemers schaadt. Daarnaast hebben we vooruitgekeken, omdat we financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk te maken.

Het belanghebbendenorgaan heeft dit besluit goedgekeurd.


* De stijging van het CBS-consumenten prijsindexcijfer (alle bestedingen) berekend over de maand september 2022 ten opzichte van september 2021 bedraagt 14,53%.

Collectiviteitkring 1 – Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen?

Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van Collectiviteitkring 1. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.

13% van de gepensioneerde deelnemers en 11% van de actieve deelnemers van Collectiviteitkring 1 hebben aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! 

Hieronder treft u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Uitkomst risico-onderzoek Collectiviteitkring 1